ตัวอักษรย่อ

กทม.,กรุงเทพมหานคร
ขรก.,ข้าราชการ
ขรก.ตร.,ข้าราชการตำรวจ
ขรก.มก.,ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะรมต.ศธ.,คณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
จนท.,เจ้าหน้าที่
จฬ.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช.ค.ศ.ท.,ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย
ตชด.,ตำรวจตระเวณชายแดน
ตปท.,ต่างประเทศ
ธบ.,ธรรมะบรรยาย
ธบ.พิ.,ธรรมะบรรยายพิเศษ
นร.,นักเรียน
นวก.,พระนวกะ
นศ.,นักศึกษา
นศ.มก.,นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นศ.มธ.,นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.มอ.,นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นศ.วค.,นักศึกษาวิทยาลัยครู
นศ.วปอ.,นักศึกษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
นศ.อสช.,นักศึกษาอัสสัญชัญ
ปฐพ.,ปาฐกถาพิเศษ
ปท.,ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ-โทรทัศน์
พนง.บ.,พนักงานบริษัท
พิ. ,พิเศษ
มจฬ.,มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มศว.,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รฎช.,พระราชภัฎวัดชลประทานรังสฤษฎ์
วค.,วิทยาลัยครู
วค.สฎ.,วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
วป.,วิปัสสนา
ส.,ธรรมะบรรยายประจำวันเสาร์
สนง.,สำนักงาน
สนง.กพ.,สำนักงานคณกรรมการข้ราชการพลเรือน
สปช.,สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
สมภ.,สมาธิภาวนา
อ.ร.ร.,อาจารย์โรงเรียน

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org