หมวดที่ ๑ ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยายแก่คณะบุคคล ๑ ชั่วโมง(๑ ม้วนเทป)
รวม 112 เรื่อง 112 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อเรื่อง รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 - บทพระธรรมคำกลอน - -
2 - ญาติธรรม (ธรรมสำหรับญาติ) 1065 พิ.
3 - ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน 1028 คำปราศรัยพิเศษ ในวันฌาปนกิจศพโยมผู้หนึ่ง
4 15 ก.พ. 04 ความดับไม่เหลือ 1086 พิ.
5 19 ต.ค. 11 จงทำความดีให้สุจริต 1053 พระธรรมเทศนาแก่คณะผ้าป่า กรมสามัญศึกษา
6 17 ธ.ค. 11 ครุฐานียกถา 1043 เทศน์งานศพพระครูเพชร วัดดอนพา
7 26 เม.ย. 13 ความมีสติของฆราวาส 1032 นศ.
8 20 มี.ค. 15 อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป 106 อบรมนิสิตแพทย์ ม.มหิดล
9 11 ม.ค. 21 สิ่งที่จรรโลงใจในการทำงานเพื่อศีลธรรมกลับมา 1055 พิ.
10 21 ต.ค. 21 บุตรที่ประเสริฐที่สุด 168 คณะ นร. ร.ร. สตรีทุ่งสง
11 5 ก.พ. 22 การดำรงจิตไว้อย่างถูกต้อง 114 นศ. รามคำแหง
12 7 ก.ค. 22 การศึกษาตามทัศนะของท่านพุทธทาส - ครู.
13 18 ส.ค. 22 การตั้งจิตไว้ถูกต้อง 115 คณะครูและนักเรียน
14 29 ธ.ค. 22 ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมได้อย่างไร 163 ปฐพ.
15 30 ธ.ค. 22 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา 151 อาจารย์ และ นศ. มอ.
16 31 ธ.ค. 22 ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง 156 ปฐพ.
17 3 พ.ค. 23 ธรรมะกับปัญหาปากท้อง 161 นศ.
18 4 พ.ค. 23 เป้าหมายชีวิต 173 นศ.
19 16 พ.ค. 23 ธรรมะกลับมาปัญหาหมด 158 ปฐพ.
20 21 ก.ค. 23 แม่, พระคุณของแม่ 182 นร.
21 23 ต.ค. 23 ปรัชญาและศาสนา - ครู.
22 11 ก.ค. 24 การปฎิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม - ครู.
23 25 ก.พ. 25 การทำงานคือการปฎิบัติธรรม,การมีชีวิตด้วยจิตว่าง 117 ปฐพ.
24 25 ก.ค. 25 โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ 958 ธรรมบรรยายพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้
25 20 ส.ค. 25 ฆรเมสิธรรม : ฆราวาสธรรม 146 คร.
26 1 ม.ค. 26 ชีวิตใหม่เมื่อปีใหม่ - ปาฐกถาธรรมพิเศษแก่นักศึกษาหลายสถาบัน
27 1 ม.ค. 26 ปีใหม่สำหรับนักศึกษาปัญญาชน - โอวาทแก่นักศึกษาหลายคณะ
28 7 เม.ย. 26 พึ่งตน-พึ่งธรรม 178 ครู.
29 9 ส.ค. 26 การดึงศีลธรรมกลับมา - ครู.
30 14 ส.ค. 26 ผัสสะ ที่ต้องรู้จักและควบคุม 174 นศ.
31 16 ต.ค. 26 ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิต 165 นศ. มศว. สงขลา
32 26 ต.ค. 26 ประโยชน์ของการทำวัตรสวดมนต์ 172 นร.
33 15 ธ.ค. 26 ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงาน 144 พนง. บ. คอลเกต
34 11 ก.พ. 27 หัวข้อธรรมสำหรับนักศึกษา 1063 นศ.
35 21 เม.ย. 27 ธรรมะสำหรับทนายความ - คณะทนายความ
36 11 พ.ค. 27 ทำงานให้สนุกได้อย่างไร 153 นศ.
37 17 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา 132 นร
38 22 ส.ค. 27 วิธีทำสมาธิเบื้องต้น 186 ปฐพ.
39 10 ก.ย. 27 ความมั่นคงภายในจิตใจของมนุษย์ - คณะนักปกครอง
40 20 ต.ค. 27 โลกอื่น 185 ช.ค.ศ.ท. และ คณะคุณศรีธวัช
41 8 ธ.ค. 27 ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และอยู่อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด 154 ธบ. คณะโกมลคีมทอง
42 22 ม.ค. 28 การดับทุกข์เป็นหน้าที่ของทุกคน 113 สมาชิกกลุ่ม อ.ยันตระ
43 3 ก.พ. 28 สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 197 นศ. มศว. กทม., วค. อยุธยา
44 9 ก.พ. 28 จิตภาวนาในพระพุทธศาสนา 147 ชมรมดอกไม้บาน-ศานติ ไมตรี
45 25 มี.ค. 28 ทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 155 นศ. วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
46 12 เม.ย. 28 ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต 195 อบรมคณะครูอาจารย์ ร.ร. มาแตร์เดอี
47 1 ส.ค. 28 ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ 104 พิ.
48 24 พ.ย. 28 ทำอย่างไรจึงจะมีธรรมะ - พิ.
49 14 ต.ค. 29 ธรรมะกับเศรษฐกิจ - คณะวิจัยเศรษฐกิจแห่งเอเซีย
50 5 ธ.ค. 29* คุณธรรมของผู้นำ 1075 ปฐพ.
51 8 ก.พ. 30 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ 101 ปฐพ.
52 22 มี.ค. 30 ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ 167 ธบ. พิ. แก่ผู้สูงอายุชาวลำปาง
53 26 เม.ย. 30 สมาธิภาวนาในพุทธศาสนา 193 พิ.
54 4 พ.ค. 30 สมาธิและการพัฒนาการของระบบสมาธิ 194 คณะครู ช.ค.ศ.ท.
55 25 มิ.ย. 30 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง 124 คณะพุทธบริษัทจาก อ.ฉวาง
56 24 ต.ค. 30 หน้าที่ของพุทธบริษัท 181 อนุโมทนาผ้าป่าของคณะ ป.ต.ท.
57 29 มี.ค. 31 พุทธจักรและอาณาจักรมีศัตรูร่วมกัน 1017 นศ. วปอ.
58 5 เม.ย. 31 เกี่ยวกับการทำบุญล้ออายุ - พิ.
59 4 พ.ค. 31 การควบคุมผัสสะคือการควบคุมโลก 1074 ปฐพ.
60 28 ต.ค. 31 การบริหารธุรกิจแบบพุทธ 122 นศ. วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
61 15 ม.ค. 32 อคติเกิดไม่ได้ถ้าเห็นพระไตรลักษณ์ 858 ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
62 23 มี.ค. 32 ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก 175 นศ. ว.ป.อ.
63 7 พ.ค. 32 การงานที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 116 อรต.
64 4 มิ.ย. 32 สวรรค์ในหน้าที่การงาน 103 อรต.
65 28 ก.ค. 32 บุญกุศลของความเป็นครู 1071 ครู.
66 27 ส.ค. 32 การทำงานให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬา 166 อรต.
67 26 ม.ค. 33 เทคนิค(ที่มีอยู่)ในธรรมะ 855 คณะครูอาจารย์ ว.เทคนิค ภาคใต้ ๑๔ จว.
68 7 ก.พ. 33 ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ 854 นศ. แพทย์
69 27 ก.พ. 33 ธรรมะที่ควรรู้จักเพื่อทำงานให้สนุก 164 พนง. บ. บีกริมฯ
70 2 มี.ค. 33 คุณค่าของชีวิต 145 นศ. แพทย์ มอ. สงขลา
71 11 มี.ค. 33 การพัฒนาธรรมะให้มีมากขึ้นในชีวิตจิตใจ 963 ขรก. กรมที่ดิน กทม.
72 28 มี.ค. 33 ธรรมะสำหรับบัณฑิต 945 คณะบรรณารักษ์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
73 2 ก.ค. 33 ธรรมะช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง 157 ตชด. ชุดครูฝึก
74 18 พ.ย. 33 ธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต 857 คณะพัฒนากรตำบล
75 20 ก.ค. 33 หลักพื้นฐานการมีธรรมะและการบำเพ็ญหน้าที่ 183 คณะครูผู้อำนวยการศึกษา
76 12 ส.ค. 33 ชีวิตวัฒนา 856 พนง. เบทาโก, นศ. วค. สฎ.
77 20 ส.ค. 33 หน้าที่กับคุณธรรม 176 คณะทหาร
78 1 ก.ย. 33 ธรรมช่วยให้มีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 966 ตำรวจจากสถาบันพัฒนา ขรก. ตร.
79 3 ก.ย. 33 การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 967 คณะศึกษานิเทศก์
80 6 ต.ค. 33 ความเป็นครูอันประเสริฐ 956 ครู ร.ร.เตรียมอุดมฯ
81 8 ต.ค. 33 เป็นครูต้องทำอย่างไรและจะได้อะไร 1021 ครู ร.ร.เทคโนโลยีภาคใต้ ทุ่งสง
82 4 มี.ค. 34 เห็นพระไตรลักษณ์อคติไม่เกิด 961 ิผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
83 24 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ 968 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง ปทท.
84 25 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับเกษตรกร 952 นศ. ครู ขรก. มก.
85 26 มี.ค. 34 ธรรมะเพื่อบริหารชีวิตและการงาน 1022 นศ. หลักสูตรนักบริหารระดับอาวุโส กทม.
86 10 เม.ย. 34 ครูในฐานะปูชนียบุคคล 953 ครูจาก สปช.
87 20 เม.ย. 34 การเผยแผ่พระศาสนา 964 พระสังฆาธิการ
88 7 พ.ค. 34 ของขวัญวันครบรอบ ๘๐ ปี ท่านปัญญานันทะ 1027 คำปราศรัยพิเศษ
89 25 พ.ค. 34 ธรรมะสำหรับลูกเสือ 948 คณะลูกเสืออากาศ
90 27 มิ.ย. 34 การค้าที่เป็นกุศล 946 บ.คอลเกต จก.
91 5 ก.ค. 34 ธรรมะเสมือนแผ่นดินที่ต้องพัฒนา 1025 นักปฏิรูปที่ดินหลาย จว.
92 8 ก.ค. 34 ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษา 947 คณะครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ร.ร.ภาคใต้
93 9 ก.ค. 34 ธรรมที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวง 962 ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม
94 20 ก.ค. 34 การทำงานให้เป็นสุขด้วยการมีธรรมะ 957 สยามสหบริการ เงินทุนหลักทรัพย์
95 5 ส.ค. 34 การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ 965 นศ. หลักสูตรนายอำเภอ
96 15 ส.ค. 34 ธรรมะกับการเกษตร 1026 จนท. เกษตร อ.ร่อนพิบูลย์
97 16 ส.ค. 34 ภูมิปัญญาแบบพุทธ 955 นศ. มศว. ประสานมิตร
98 28 ส.ค. 34 วินัยและคุณธรรมสำหรับพัฒนาตน 1087 คณะ ขรก. ครูจาก สนง. ศึกษาธิการ เขตการศึกษา ๔
99 12 ต.ค. 34 การทำลายความเห็นแก่ตัว 1023 นศ. มก.
100 23 ต.ค. 35 ความถูกต้องสำหรับยุวชน 1016 คณะธรรมจาริณี
101 25 ต.ค. 35 พระคุณแม่ 475 พิ.
102 14 ธ.ค. 35 พระพุทธองค์ยังทรงรอเราอยู่ 476 พิ.
103 19 ธ.ค. 35 สุดยอดความถูกต้อง คือ นิพพาน 477 คณะอาคันตุกะนครสวรรค์
104 27 ธ.ค. 35 นิพพานอย่างพระพุทธเจ้า(โดยสังเขป) 478 คณะสมาธิภาวนา
105 12 ก.พ. 36 ปัญหาทางระบบประสาทของคนในโลก 1056 คณะครูและคณะแพทย์
106 16 ก.พ. 36 นายแพทย์ผู้รักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง 845 ขรก. จาก มอ. สงขลา
107 26 ก.พ. 36 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร 846 คณะบริหารกรมที่ดิน ระดับสูง
108 12 มี.ค. 36 อโรคยา ปรมา ลาภา 847 นศ. พยาบาลเกื้อการุณย์
109 19 มี.ค. 36 ความถูกต้อง คือ ความไม่มีปัญหา 848 พิ.
110 8 เม.ย. 36 สิ่งสูงสุดของชีวิต คือ ความถูกต้อง 853 พิ.
111 7 พ.ค. 36 ความถูกต้องเป็นความคงกระพันชาตรี 1057 คณะนายตำรวจระดับสารวัตร
112 14 พ.ค. 36 ความถูกต้องเป็นความไม่ตาย 1058 คณะนายกสมาคมศัลยแพทย์ นานาชาติ
รวม 112 เรื่อง 112 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org