หมวดที่ ๒ ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยายแก่คณะบุคคล ๒ ชั่วโมง(๒ ม้วนเทป)
รวม 98 เรื่อง 196 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อเรื่อง รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 - ธรรมะสำหรับครู 1014 ครู.
2 8 ม.ค. 09 ทำอย่างไรจึงจะว่าง 1082 บรรยายพิเศษ ที่สวนอุศม
3 13 ม.ค. 09 หลักธรรมสำหรับนักศึกษา 1083 นศ. ณ หอประชุม มธ.
4 30 ต.ค. 10 ทางแห่งสันติ 1035 ธรรมเทศนาพิเศษ
5 1 เม.ย. 12 มนุษย์ทำสงความกับพระธรรมหรือพระเจ้า 1037 เทศน์งานศพ อ.วัฒโน ที่วัดศรีเวียง
6 12 เม.ย. 15 วันสงกรานต์ ความหมายของผู้มีปัญญา 1036 เทศนาวันสงกรานต์
7 21 ม.ค. 22 เค้าโครงของพุทธศาสนา 323 นศ. วค. นครศรีธรรมราช
8 4 ก.พ. 22 ประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรทราบ 331 นศ. มศว.
9 7 ส.ค. 22 ก ข ก กา สำหรับพุทธศาสนา 311 นศ. มศว. ประสานมิตร
10 26 ส.ค. 22 ประโยชน์ของการเป็นพุทธบริษัท 332 นศ.
11 4 พ.ค. 23 อานาปานสติภาวนาสำหรับนักศึกษา 343 นศ. ธรรมศาสตร์
12 24 มิ.ย. 25 ครูกับไสยศาสตร์ - ครู.
13 18 ส.ค. 25 ธรรมะภาคปฏิบัติ 327 อ. ร.ร. อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
14 19 ส.ค. 25 อานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติ 342 อ. ร.ร. อาชีวศึกษา ทั่วประเทศ
15 23 ม.ค. 26 การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ 317 นศ.
16 12 ส.ค. 26 แม่ คือ ผู้สร้างโลก 334 นศ.
17 14 ต.ค. 26 ทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะ 1062 นศ.
18 16 ต.ค. 26 อะไร ๆ มันรวมอยู่สิ่งที่เรียกว่า"ตัวกู" 341 นศ.
19 14 ธ.ค. 26 แง่มุมบางประการของการศึกษาที่ควรพิจารณา - ครู.
20 18 มี.ค. 27 ทำไมจึงไม่รู้จัก เข้าใจ และใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ 325 อ., นศ.
21 20 พ.ค. 27 การงานคืออะไรจะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร 313 นศ.
22 17 ส.ค. 27 แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักแห่งศาสนา 333 คณะแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง
23 19 ส.ค. 27 ความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า"ธรรม" 322 นศ.
24 23 ก.ย. 27 ธรรมะและผู้มีธรรมะ 328 นศ.
25 13 ต.ค. 27 การทำชีวิตให้มีธรรมะ 315 นศ.
26 30 ธ.ค. 27 ศาสนาเปรียบเทียบแห่งสากลโลก 337 ธบ. พิ. แก่คณะซิสเตอร์
27 2 ก.พ. 28 รอยของพระธรรม 335 นศ. มศว. กทม., วค. อยุธยา
28 12 ส.ค. 28 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา 321 นศ. มศว. กทม., วค.พระนคร, อยุธยา
29 10 มี.ค. 30 ก ข ระดับศีลธรรม 486 พิ.
30 23 เม.ย. 30 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 314 คณะ อ.กีรติ บุญเจือ (คาทอลิค)
31 23 ต.ค. 30 พุทธศาสนาที่เป็นความรู้ทั่วไปในเบื้องต้น 922 อบรมคณะธรรมจาริณี, นศ.
32 28 ม.ค. 31 การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนา 344 สมาคมผู้สูงอายุ ชุมพร
33 24 มี.ค. 31 จิตวิทยากับพุทธศาสตร์ 345 คณะครูสอนจิตวิทยา ทั่วประเทศ
34 25 เม.ย. 31 อุดมคติอนุบาล : การจัดการศึกษาระบบอนุบาล 346 ครู.
35 29 ก.ค. 31 ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา 324 ธบ. นศ., สาธุชน
36 20 ต.ค. 31 จิตวิทยาในพุทธศาสนา 347 นศ. จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 24 ต.ค. 31 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง 348 ธรรมจาริณีชั่วสมัย ศานติ-ไมตรี
38 22 ม.ค. 32 การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของ 351 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
39 12 ก.พ. 32 การทำงานชนิดที่เป็นการทำกุศล 352 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
40 19 ก.พ. 32 ยุวธรรมสำหรับยุวชน 353 นร. หลายคณะ
41 3 มี.ค. 32 ความลึกซึ้งของชีวิต 354 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
42 19 เม.ย. 32 การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจ 355 อรต.
43 21 เม.ย. 32 ธรรมะสำหรับยุวชน(วัยรุ่น) 356 นร. เตรียมอุดม
44 14 พ.ค. 32 การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 357 คณะครูอาชีวศึกษา ภูเก็ต
45 22 พ.ค. 32 พลังผลักดันของชีวิต 358 นศ. อสช.
46 8 มิ.ย. 32 สาธารณสุขกับการพัฒนา 1066 นักบริหารงาน สาธารณสุข ระดับสูง
47 9 มิ.ย. 32 ครูใจเพชร 1067 คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้
48 16 ก.ค. 32 การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิต 361 อรต.
49 28 ก.ค. 32 วิญญาณของความเป็นครู 1068 คณะครู ชคศท.
50 30 ก.ค. 32 ทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน 362 อรต.
51 6 ส.ค. 32 ศึกษาธรรมะอย่างวิทยาศาสตร์ 363 นศ. สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
52 13 ส.ค. 32 ทำงานให้ประเสริฐ 364 อรต., มศว.
53 26 ส.ค. 32 ประมวลเรื่องที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ 365 นศ. มอ. ปัตตานี
54 24 ก.ย. 32 การพัฒนาตามแนวแห่งพุทธศาสนา 366 นศ. สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
55 21 ต.ค. 32 วิถีแห่งชีวิต 367 นศ. จิตวิทยา จฬ.
56 22 ต.ค. 32 วิญญาณแห่งการค้า 1044 นศ. อสช.
57 24 ต.ค. 32 โลกบ้าหรือธรรมะบ้า 368 ธรรมจาริณีชั่วสมัย ศานติ-ไมตรี
58 28 ต.ค. 32 ธรรมเทคนิค 923 อ.วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้
59 6 มี.ค. 33 ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากธรรมะ 373 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก., นศ.
60 12 มี.ค. 33 เรื่องธรรมะคือเรื่องตัวเราเอง 374 นศ. ปริญญาโท, เอก มศว. ประสานมิตร
61 25 มี.ค. 33 หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ 371 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
62 27 มี.ค. 33 วิญญาณแห่งเกษตรกรรม 372 คณะเจ้าหน้าที่เกษตรกรรม
63 1 เม.ย. 33 มีปีติอยู่ด้วยธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 938 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
64 12 พ.ค. 33 ศาสนิกชนจะต้อนรับนักการเมืองฯ ในทศวรรษนี้ฯ ได้อย่างไร 375 กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม
65 20 พ.ค. 33 การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ 376 อรต.
66 22 พ.ค. 33 เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อสังคมเป็นนิกส์ 377 นศ. อสช.
67 9 มิ.ย. 33 ทำงานให้สนุกเป็นสุขในเวลาทำงาน 378 อรต.
68 24 มิ.ย. 33 ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ 381 อรต.
69 13 ส.ค. 33 ธรรมะชาวบ้าน 382 คณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา
70 15 ส.ค. 33 ชีวิตนี้มีค่า 383 คณะครูวิทยากรพัฒนาคุณธรรม ศธ.
71 9 ก.ย. 33 มนุษย์กับธรรมชาติ 384 นศ. ชมรมอนุรักษ์ ๑๖ สถาบัน
72 17 ต.ค. 33 ชีวิตบริหาร : การบริหารชีวิต 385 นศ. อสช.
73 18 ต.ค. 33 พุทธศาสนากับจิตวิทยา 386 นศ. จิตวิทยา ปริญญาโท จฬ.
74 20 ต.ค. 33 ธรรมะกับนักศึกษา 387 ธรรมจาริณีชั่วสมัย ศานติ-ไมตรี
75 2 ธ.ค. 33 การมีธรรมะในการครองชีวิต 326 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก.
76 8 ธ.ค. 33 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี 975 นศ. และ พนง. บ. ไทยวา จก.
77 21 ธ.ค. 33 ชีวิตกับป่าไม้ 942 พระสงฆ์ผู้ร่วมสัมมนา สวล.
78 27 ธ.ค. 33 อุดมธรรมสำหรับครูในปัจจุบัน 927 นศ. วค. นครศรีฯ
79 13 ม.ค. 34 เทคนิคแห่งการครองชีวิต 936 พนง. บ. บีกริม แอน โก จก., โมเสคอุตสาหกรรม
80 3 ก.พ. 34 คนหนุ่มกับอุดมคติเพื่อสังคม 944 สมาชิกมูลนิธิโกมลคีมทอง
81 23 ก.พ. 34 มนุษยธรรมจำเป็นสำหรับมนุษยชาติ 974 นศ. ทันตแพทย์ มอ.
82 4 มี.ค. 34 การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ 973 พนง. บ. ไทยวา จก.
83 16 มี.ค. 34 สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะทำไมกัน 977 พนง. บ. ไทยวา จก., นศ. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
84 18 มี.ค. 34 ธรรมะกับแพทย์ 925 นศ. แพทย์ รพ.รามาธิบดี
85 22 มี.ค. 34 ธรรมะสำหรับนักธุรกิจการเงิน 937 ผู้บริหารสถาบันการเงิน
86 31 มี.ค. 34 ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว 388 ขรก. ร.ร. สารพัดช่าง สงขลา
87 1 เม.ย. 34 ปัญหาร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน 971 ผู้บริหารระดับสูงจาก สนง. ก.พ.
88 4 เม.ย. 34 วิญญาณแห่งเทพเจ้าผู้ไม่เห็นแก่ตัว 943 สมาชิกมูลนิธิโกมลคีมทอง
89 12 เม.ย. 34 ธรรมประยุกต์ : สิ่งที่เรายังขาดอยู่ 978 สมาชิกค่ายเจริญปัญญา ธรรมสถาน จุฬาฯ
90 22 เม.ย. 34 ธรรมะเพื่อความมีชีวิตที่เย็นและเป็นประโยชน์ 928 นร. ร.ร. เตรียมอุดมฯ
91 12 พ.ค. 34 ธรรมสหกรณ์ 932 สมาชิกสหกรณ์ เครดิตยูเนียน
92 15 พ.ค. 34 ธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ 976 คณะครู ร.ร.สารพัดช่าง ตรัง-พัทลุง
93 17 พ.ค. 34 การพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ 1015 จนท. พนง. วค.บ้านสมเด็จ
94 26 พ.ค. 34 ธรรมะคือการกระทำหน้าที่เพื่อความรอดในทุกความหมาย 926 คณะ รมต. ศธ.
95 29 มิ.ย. 34 ธรรมะคู่กับชีวิต 924 นศ. ม.ศิลปากร
96 3 ส.ค. 34 เจตนารมน์ของธรรมะมีลักษณะเป็นสหกรณ์ 931 อรต.
97 1 ก.ย. 34 จงทำงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม 933 อรต.
98 13 ต.ค. 34 มนุษยธรรมทุกระดับ 934 ผู้สูงอายุ พัทลุง, นศ. มหิดล, วค. นครศรีฯ
รวม 98 เรื่อง 196 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org