หมวดที่ ๓ ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยายแก่คณะบุคคลต่อเนื่อง (๓ ม้วนเทปขึ้นไป)
รวม 33 ชุด 139 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 25 ต.ค. 22- 29 ต.ค. 22 ชุดธรรมะคือวิทยาการของธรรมชาติ 6 832 นศ.
25 ต.ค. 22 1. ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ
25 ต.ค. 22 2. ธรรมะคือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ
26 ต.ค. 22 3. ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย
26 ต.ค. 22 4. ธรรมะคือธรรมชาติใน ๔ ความหมาย
28 ต.ค. 22 5. ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา
29 ต.ค. 22 6. ผลที่ได้รับจากศาสนา
2 16 มี.ค. 23- 21 มี.ค. 23 ชุดธรรมะในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต(วิถีแห่งชีวิต) 8 835 นศ. มธ.
1. ปฐมนิเทศ
2. ธรรมะในฐานะเป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต (วิถีแห่งชีวิต)
3. ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก
4. ชีวิตคือการต่อสู้
5. ชีวิตที่ต้องอยู่กันเป็นคู่
6. ชีวิตเพื่อใคร ทำไม และอย่างไร
7. ชีวิตบั้นปลายในปัจฉิมวัย
8. ปัจฉิมนิเทศ
3 24 ก.พ. 24-
28 ก.พ. 24 ชุดธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์ 5 831 นศ.
24 ก.พ. 24 1. ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาของมนุษย์
25 ก.พ. 24 2. ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาชีวิต
26 ก.พ. 24 3. ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา
27 ก.พ. 24 4. ธรรมะเกี่ยวกับปัญหาการสังคม
28 ก.พ. 24 5. ธรรมะเกี่ยวกับปัญหากามารมณ์
4 9 ส.ค. 24- 11 ส.ค. 24 ชุดธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิต 4 827 นศ.
09 ส.ค. 24 1. ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิต
09 ส.ค. 24 2. ธรรมะที่เกี่ยวกับชีวิต
10 ส.ค. 24 3. นิพพาน
11 ส.ค. 24 4. อริยมรรค
5 29 ม.ค. 25- 30 ม.ค. 25 ชุดธรรมะเท่าที่ควรรู้ 3 821 นศ.
29 ม.ค. 25 1. ธรรมะเท่าที่ควรรู้
29 ม.ค. 25 2. ธรรมะเท่าที่ควรรู้
30 ม.ค. 25 3. การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
6 13 ส.ค. 25- 15ส.ค. 25 ชุดนิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ 3 823 นศ., ครู.
13 ส.ค. 25 1. นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
14 ส.ค. 25 2. นิพพานเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
15 ส.ค. 25 3. การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
7 16 ส.ค. 25- 17 ส.ค. 25 ชุดการศึกษากับศีลธรรม 3 - ครู.
16 ส.ค. 25 1. การศึกษากับศีลธรรม
16 ส.ค. 25 2. การศึกษากับศีลธรรม
17 ส.ค. 25 3. การกีฬากับศีลธรรม
8 23 ต.ค. 25- 24 ต.ค. 25 ชุดการเติมธรรมะลงในชีวิต 3 811 คณะครู วค.จันทรเกษม
23 ต.ค. 25 1 การเติมธรรมะลงในชีวิต
23 ต.ค. 25 2. การเติมธรรมะลงในชีวิต
24 ต.ค. 25 3. การมีชีวิตอยู่ด้วยความว่าง
9 26 ต.ค. 25- 28 ต.ค. 25 ชุดการมีสติในทุกอิริยาบถ 3 812 ธรรมจาริณีชั่วสมัย
26 ต.ค. 25 1. การมีสติในทุกอิริยาบถ
27 ต.ค. 25 2. การมีสติในทุกอิริยาบถ
28 ต.ค. 25 3. การมีสติในทุกอิริยาบถ
10 18 ก.ค. 26, 16 ส.ค. 26 ชุดธรรมกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม 4 826 นปค.
18 ก.ค. 26 1. ธรรมะกับสวัสดิการของมนุษย์และสังคม
18 ก.ค. 26 2. การระงับข้อขัดแย้งด้วยสัมมาทิฎฐิ
16 ส.ค. 26 3. ปัญญาวุธดีกว่าศาสตราวุธ
16 ส.ค. 26 4. การเมืองเรื่องศีลธรรม
11 4 พ.ย. 26- 6 พ.ย. 26 ชุดธรรมะคืออะไร 3 818 ครู.
4 พ.ย. 26 1. ธรรมะคืออะไร
5 พ.ย. 26 2. ธรรมะจำเป็นแก่มนุษย์อย่างไร
6 พ.ย. 26 3. จะมีธรรมะได้อย่างไร
12 31 ธ.ค. 26 ชุด ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์ 3 824 นศ.
31 ธ.ค. 26 1. ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์
31 ธ.ค. 26 2. ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์
31 ธ.ค. 26 3. ศึกษาเรื่องเวลาโดยหลักอริยสัจจ์
13 7 เม.ย. 27- 8 เม.ย. 27 ชุดธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก 3 822 นศ.
7 เม.ย. 27 1. ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก
7 เม.ย. 27 2. ธรรมะในฐานะเป็นแก้วสารพัดนึก
8 เม.ย. 27 3. ปกิณณกธรรมสำหรับนักศึกษา
14 5 มิ.ย. 27- 8 มิ.ย. 27 ชุดธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ 6 833 นศ.
5 มิ.ย. 27 1. ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ
5 มิ.ย. 27 2. ธรรมะและวิธีปฏิบัติธรรมะ
6 มิ.ย. 27 3. ความทุกข์และวิธีดับทุกข์
7 มิ.ย. 27 4. เวลาและวิธีเอาชนะเวลา
8 มิ.ย. 27 5. ทางสายกลางและวิธีเดินทางสายกลาง
8 มิ.ย. 27 6. ทางสายกลางและวิธีเดินทางสายกลาง
15 25 ส.ค. 27- 27 ส.ค. 27 ชุดแก่นพระพุทธศาสนา 3 813 นศ.
25 ส.ค. 27 1. แก่นพระพุทธศาสนา
26 ส.ค. 27 2. แก่นพระพุทธศาสนา
27 ส.ค. 27 3. ปัจฉิมโอวาท, ธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณี
16 4 ก.ย. 27- 29 ก.ย. 27 ชุดเป้าหมายของชีวิตและสังคม 12 - ครู.
1. เป้าหมายของชีวิตและสังคม
2. เป้าหมายของชีวิต
3. การปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรม
4. เป้าหมายของการศึกษา
5. ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก
6. คุณธรรมของครู
7. การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีของครู
8. วิธีสอนจริยธรรม
9. ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี
10. บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม
11. บทบาทของครูกับความอยู่รอดของสังคม
12. ปัจฉิมกถา
17 9 ก.ย. 27- 29 ก.ย. 27 ชุดโครงสร้างของอริยสัจจ์ 5 - ครู.
9 ก.ย. 27 1. โครงสร้างของอริยสัจจ์
11 ก.ย. 27 2. จริยธรรมสากัจฉา
11 ก.ย. 27 3. จริยธรรมสากัจฉา
29 ก.ย. 27 4 .จริยธรรมวิจารณ์
29 ก.ย. 27 5. จริยธรรมวิจารณ์
18 25 ต.ค. 27- 27 ต.ค. 27 ชุดเค้าโครงของชีวิต 3 814 ธรรมจาริณีชั่วสมัย
25 ต.ค. 27 1. เค้าโครงของชีวิต
26 ต.ค. 27 2. ความเกิดแห่งทุกข์
27 ต.ค. 27 3. ความไม่เกิดทุกข์
19 17 พ.ย. 27 ชุดอริยมรรคสัมพันธ์ 3 - ครู.
17 พ.ย. 27 1. อริยมรรคสัมพันธ์
17 พ.ย. 27 2. อริยมรรคสัมพันธ์
17 พ.ย. 27 3. การใช้อริยมรรคเป็นเค้าโครงหลักของจริยศึกษา
20 23 ม.ค. 28- 25 ม.ค. 28 ชุดจริยธรรมกับบัณฑิต 3 816 นศ. ระดับอุดมศึกษา ๑๘ สถาบัน
23 ม.ค. 28 1. จริยธรรมกับบัณฑิต
24 ม.ค. 28 2. บัณฑิตควรดำเนินชีวิตอย่างไร
25 ม.ค. 28 3. จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
21 6 ก.พ. 28- 7 ก.พ. 28 ชุดบรรยายภาพปริศนาธรรม 3 1018 พิ.
6 ก.พ. 28 1. จับวัว
6 ก.พ. 28 2. ธรรมะจากเชอร์แมน
7 ก.พ. 28 3. โทรเลขเซ็น
22 9 เม.ย. 28- 12 เม.ย. 28 ชุดชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา 4 - ครู.
9 เม.ย. 28 1. ชีวิตพัฒนาตามหลักแห่งศาสนา
10 เม.ย. 28 2. ศาสนาของคู่กันกับชีวิต
11 เม.ย. 28 3. ชีวิตพัฒนาหรือการพัฒนาชีวิต
12 เม.ย. 28 4. ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต
23 31 ม.ค. 29- 2 ก.พ. 29 ชุดชีวิตใหม่ 3 817 นศ.
31 ม.ค. 29 1. ชีวิตใหม่
1 ก.พ. 29 2. ชีวิตใหม่
2 ก.พ. 29 3. มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่
24 21 ต.ค. 29- 24 ต.ค. 29 ชุดสันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว 6 834 นศ., อาจารย์ จาก จุฬาฯ
21 ต.ค. 29 1. สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว
21 ต.ค. 29 2. ความเห็นแก่ตัว
22 ต.ค. 29 3. ขอบเขตและความหมายของคำว่า "ธรรม"
23 ต.ค. 29 4. พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
24 ต.ค. 29 5. สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย
24 ต.ค. 29 6. สหกรณ์แห่งศาสตร์ทั้งหลาย
25 6 มี.ค. 30 ชุดพุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต 4 828 ปาฐกถาปาจารยสาร ครั้งที่ ๒
6 มี.ค. 30 1. พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต
6 มี.ค. 30 2. พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต
6 มี.ค. 30 3. พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต
6 มี.ค. 30 4. พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต
26 20 ก.ค. 31- 23 ก.ค. 31 ชุดอานาปานสติช่วยได้ 4 1072 พิ.
20 ก.ค. 31 1. อานาปานสติช่วยได้
20 ก.ค. 31 2. อานาปานสติช่วยได้
23 ก.ค. 31 3. อานาปานสติช่วยได้
23 ก.ค. 31 4. อานาปานสติช่วยได้
27 1 ธ.ค. 31- 7 ธ.ค. 31 ชุดการทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง 5 457 ตปท.
1 ธ.ค. 31 1 การทำความเข้าใจในพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้ง
2 ธ.ค. 31 2. ความมีเสรีภาพในการศึกษาพุทธศาสนา
5 ธ.ค. 31 3. การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาท
6 ธ.ค. 31 4. การควบคุมและการดับลงแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาท
7 ธ.ค. 31 5. สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์
28 6 ม.ค. 32- 12 ม.ค. 32 ชุดข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์ 5 458 ตปท.
6 ม.ค. 32 1. ข้อความนำเรื่องให้รู้จักอริยสัจจ์
6 ม.ค. 32 2. ทุกขอริยสัจจ์
6 ม.ค. 32 3. ทุกขสมุทัยอริยสัจจ์
6 ม.ค. 32 4. ทุกขนิโรธอริยสัจจ์
12 ม.ค. 32 5. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์
29 30 เม.ย. 32- 2 พ.ค. 32 ชุดแผนการของชีวิต 4 483 นร. ร.ร.เทพศิรินทร์
30 เม.ย. 32 1. แผนการของชีวิต
1 พ.ค. 32 2. จุดมุ่งหมายของชีวิต (ความไม่เห็นแก่ตัว)
2 พ.ค. 32 3. สัจจะของชีวิต (ความไม่ใช่ตัว)
2 พ.ค. 32 4. สัจจะของชีวิต (ความไม่ใช่ตัว)
30 7 ก.พ. 34- 9 ก.พ. 34 ชุดการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฉิมวัย 3 474 ธรรมบรรยายแก่ชาวไชยา
7 ก.พ. 34 1. การดำเนินชีวิตด้วยธรรมะของคนในมัชฉิมวัย
8 ก.พ. 34 2. การดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของคนในมัชฉิมวัย
9 ก.พ. 34 3. การดำเนินชีวิตของคนในปฐมวัย
31 10 ก.พ. 34 ชุดการพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ 3 6225 พิ.
10 ก.พ. 34 1. การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ
10 ก.พ. 34 2. การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ
10 ก.พ. 34 3. การพัฒนาชีวิตเพื่อสันติภาพ
32 20 พ.ค. 34- 22 พ.ค. 34 ชุดการพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ 3 1061 นศ.
20 พ.ค. 34 1. การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ
20 พ.ค. 34 2. การพัฒนาชีวิตตามหลักธรรมชาติ
22 พ.ค. 34 3. ผลของการพัฒนาสำเร็จรูปเป็นธรรมชีวิตา
33 10 ก.พ. 36 ชุดประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์ 6 485 กลุ่มปฏิบัติงานเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
1. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
2. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
3. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
4. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
5. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
6. ประมวลรูปแบบแห่งสากลพรหมจรรย์
รวม 33 ชุด 139 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org