หมวดที่ ๔ ท่านอาจารย์พุทธทาสอบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
รวม 16 ชุด 85 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 20 ก.ย. 31- 21 ก.ย. 31 ชุดการอบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา 3 1073 กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
20 ก.ย. 31 1. สิ่งควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ
20 ก.ย. 31 2. สิ่งควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานสติ
21 ก.ย. 31 3. การพัฒนาจิต
2 19 ก.ย. 32- 21 ก.ย. 32 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑ 3 461 คณะปฏิบัติธรรมค่ายพัฒนาตน
19 ก.ย. 32 1. การทำความเข้าใจให้ถูกต้องจนเกิดกำลังใจในการปฎิบัติ
20 ก.ย. 32 2. ความเป็นไปได้ของการปฎิบัติอานาปานสติภาวนา
21 ก.ย. 32 3. ความประเสริฐของพระธรรม (ที่จำเป็นจะต้องทราบ)
3 18 มี.ค. 33- 24 มี.ค. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๒ 5 462 คณะปฏิบัติธรรมค่ายพัฒนาตน
18 มี.ค. 33 1. ปฎิจจสมุปบาท
18 มี.ค. 33 2. ปฎิจจสมุปบาท
23 มี.ค. 33 3. ปฎิจจสมุปบาทและอานาปานสติ
23 มี.ค. 33 4. ปฎิจจสมุปบาทและอานาปานสติ
24 มี.ค. 33 5. ประโยชน์ของการฝึกสมาธิภาวนา
4 7 เม.ย. 33- 14 เม.ย. 33 ชุดการอบรมคณะสมาชิกค่ายดับทุกข์ ผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา 11 836 สมภ.
1. ปัญหาคาราคาซังที่ควรทราบ
2. การเยี่ยมชมปฏิจจสมุปบาทอย่างคร่าว ๆ
3. การเยี่ยมชมอานาปานสติอย่างคร่าว ๆ
4. ปฏิจจสมุปบาทโดยประจักษ์
5. ปฏิจจสมุปบาทโดยประยุกต์
6. อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่ ๑
7. อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่ ๒
8. อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่ ๓
9. อานาปานสติโดยประสงค์หมวดที่ ๔
10. การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท
11. อานาปานสติกับโพธิปักขิยธรรมและการบรรลุธรรม
5 15 ก.ค. 33- 20 ก.ค. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๓ 5 463 คณะปฏิบัติธรรมค่ายกัลยาณมิตร
15 ก.ค. 33 1. ธรรมชาติแห่งความเห็นแก่ตัว
16 ก.ค. 33 2. อานาปานสติ คือการฝึกสติ
16 ก.ค. 33 3. อานาปานสติ คือการฝึกสติ
20 ก.ค. 33 4. การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์
20 ก.ค. 33 5. การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์
6 14 ต.ค. 33- 19 ต.ค. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๔ 6 464 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
14 ต.ค. 33 1. การอบรมธรรม
14 ต.ค. 33 2. การอบรมธรรม
15 ต.ค. 33 3. การอบรมจิต
15 ต.ค. 33 4. การอบรมจิต
19 ต.ค. 33 5. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
19 ต.ค. 33 6. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
7 26 ต.ค. 33- 28 ต.ค. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๕ 6 465 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
26 ต.ค. 33 1. ธรรมปริทรรศน์สำหรับผู้ปฎิบัติจิตภาวนา
26 ต.ค. 33 2. ธรรมปริทรรศน์สำหรับผู้ปฎิบัติจิตภาวนา
27 ต.ค. 33 3. สรุปแนวการปฎิบัติโดยสังเขป
27 ต.ค. 33 4. สรุปแนวการปฎิบัติโดยสังเขป
28 ต.ค. 33 5. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ
28 ต.ค. 33 6. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรมะ
8 26 พ.ย. 33- 28 พ.ย. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๖ 5 466 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
26 พ.ย. 33 1. เรื่องของชีวิต คือเรื่องปฎิจจสมุปบาท
27 พ.ย. 33 2. แนวการปฎิบัติอานาปานสติ
27 พ.ย. 33 3. แนวการปฎิบัติอานาปานสติ
28 พ.ย. 33 4. ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาท
28 พ.ย. 33 5. ธรรมะที่ควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาท
9 23 ธ.ค. 33- 28 ธ.ค. 33 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๗ 6 467 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
23 ธ.ค. 33 1. ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๑
23 ธ.ค. 33 2. ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๑
24 ธ.ค. 33 3. ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๒
24 ธ.ค. 33 4. ก ข ก กา ของความดับทุกข์ ภาคที่ ๒
28 ธ.ค. 33 5. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
28 ธ.ค. 33 6. ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม
10 17 ก.พ. 34- 19 ก.พ. 34 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๘ 6 468 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
17 ก.พ. 34 1. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๑ : ธรรมทำไมกัน
17 ก.พ. 34 2. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๑ : ธรรมทำไมกัน
18 ก.พ. 34 3. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๒ : ธรรมอย่างไรกัน
18 ก.พ. 34 4. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๒ : ธรรมอย่างไรกัน
19 ก.พ. 34 5. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๓ : ธรรมให้อะไรกัน
19 ก.พ. 34 6. ธรรมปริทรรศน์ ตอนที่ ๓ : ธรรมให้อะไรกัน
11 14 เม.ย. 34- 16 เม.ย. 34 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๙ 6 471 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
14 เม.ย. 34 1. จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฎิบัติธรรม
14 เม.ย. 34 2. จุดตั้งต้นที่ถูกต้องในการศึกษาปฎิบัติธรรม
15 เม.ย. 34 3. เหตุผลในการปฎิบัติธรรม
15 เม.ย. 34 4. เหตุผลในการปฎิบัติธรรม
16 เม.ย. 34 5. ความเหมาะสมในการปฎิบัติธรรม
16 เม.ย. 34 6. ความเหมาะสมในการปฎิบัติธรรม
12 17 เม.ย. 34- 19 เม.ย. 34 ชุดการอบรมคณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญา ผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา 5 472 คณะสมาชิกค่ายเจริญปัญญา ธรรมสถาน จุฬาฯ
17 เม.ย. 34 1. ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติธรรม
18 เม.ย. 34 2. พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์
18 เม.ย. 34 3. พรหมจรรย์และอาทิพรหมจรรย์
19 เม.ย. 34 4. พรหมจริยปริโยสาน : จุดจบแห่งพรหมจรรย์
19 เม.ย. 34 5. พรหมจริยปริโยสาน : จุดจบแห่งพรหมจรรย์
13 16 มิ.ย. 34- 20 มิ.ย. 34 ชุดการอบรมคณะผู้ปฎิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑๐ 10 473 คณะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา
16 มิ.ย. 34 1. ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต
16 มิ.ย. 34 2. ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต
17 มิ.ย. 34 3. ความลึกซึ้งบางอย่างของชีวิต
17 มิ.ย. 34 4. ความลึกซึ้งบางอย่างของชีวิต
18 มิ.ย. 34 5. สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า
18 มิ.ย. 34 6. สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า
19 มิ.ย. 34 7. คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม
19 มิ.ย. 34 8. คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม
20 มิ.ย. 34 9. คุณของพระธรรม
20 มิ.ย. 34 10. คุณของพระธรรม
14 20 ต.ค. 34- 22 ต.ค. 34 ชุดการอบรมคณะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา 6 1084 คณะผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา
20 ต.ค. 34 1. ธรรมคำเดียวพอ
20 ต.ค. 34 2. ธรรมคำเดียวพอ
21 ต.ค. 34 3. ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ
21 ต.ค. 34 4 .ปฏิจจสมุปบาทเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับ
22 ต.ค. 34 5. ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่
22 ต.ค. 34 6. ปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของขันธ์ห้าและอริยสัจจ์สี่
15 24 ต.ค. 35 ความถูกต้องเป็นธรรมสูงสุด 1 - คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
16 26 มี.ค. 36 สมาธิเป็นประมุขแห่งการทำจิตไม่ให้มีอารมณ์ 1 852 คณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
รวม 16 ชุด 85 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org