หมวดที่ ๕ เทศนาวันสำคัญ, สวดมนต์แปล
รวม 65 ชุด 174 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 07 ก.พ.17 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗ 1 241
07 ก.พ.17 การมีสติสัมปชัญญะต่อสู้ความเจ็บไข้ 241
2 11 ก.พ. 22 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๒ 4 261
11 ก.พ. 22 โอวาทปาฏิโมกข์ 261
11 ก.พ. 22 ความเป็นพระอรหันต์ 261
11 ก.พ. 22 ความเป็นพระอรหันต์ (ต่อ) 261
11 ก.พ. 22 พระไตรลักษณ์ 261
3 08 ก.พ. 25 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕ 4 1081
08 ก.พ. 25 มาฆบูชาเทศนา ปี ๒๕๒๕ 1081
08 ก.พ. 25 แถลงการณ์เกี่ยวกับ ๕๐ ปี สวนโมกข์ 1081
08 ก.พ. 25 แถลงการณ์เกี่ยวกับ ๕๐ ปี สวนโมกข์ 1081
08 ก.พ. 25 แถลงการณ์เกี่ยวกับ ๕๐ ปี สวนโมกข์ 1081
4 26 ก.พ. 26 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖ 4 262
26 ก.พ. 26 พระอรหันต์อย่าลืม 262
26 ก.พ. 26 จิตนี้ประภัสสร 262
26 ก.พ. 26 การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร 262
26 ก.พ. 26 การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร (ต่อ) 262
5 16 ก.พ. 27 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 5 263
16 ก.พ. 27 โอวาทปาฏิโมกข์ 263
16 ก.พ. 27 ธรรมนูญสำหรับสัตว์โลก 263
16 ก.พ. 27 ไม่มีตนแล้วของตนจะมีได้อย่างไร 263
16 ก.พ. 27 การวางของหนักคือการดับทุกข์ 263
16 ก.พ. 27 การทำลาย ตัวกู-ของกู 263
6 05 มี.ค. 28 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘ 4 264
05 มี.ค.28 พระอรหันต์คือใคร 264
05 มี.ค. 28 บุถุชนคือใคร 264
05 มี.ค. 28 ลักษณะของบุถุชน 264
05 มี.ค. 28 ลักษณะของพระอรหันต์ 264
7 23 ก.พ. 29 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ 3 265
23 ก.พ. 29 พุทธศาสนาไม่สอนให้หยุดหรือติดอยู่เพียงแค่ความดี ี 265
23 ก.พ.29 รู้จักพ ระอรหันต์ คือ รู้จักว่าตนเองมีความทุกข์อยู่อย่างไร 265
23 ก.พ 29 รู้จักความทุกข์ คือ รู้จักขันธ์ห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตน 265
8 12 ก.พ. 30 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐ 3 266
12 ก.พ. 30 การมีชีวิตอยู่เหนือความชั่ว-ดี 266
12 ก.พ. 30 การเคารพหน้าที่ 266
12 ก.พ. 30 การทำลายความเห็นแก่ตัว 266
9 02 มี. ค. 31 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑ 2 267
02 มี.ค. 31 อตัมมยตา ความที่ไม่สำเร็จมาจากสิ่งนั้น 267
02 มี.ค. 31 อตัมมยตา มนตราสำหรับชีวิต 267
10 21 ก.พ. 32 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒ 2 268
21 ก.พ. 32 พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 268
21 ก.พ. 32 พระรัตนตรัยที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก 268
11 09 ก.พ. 33 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ 2 296
09 ก.พ.33 หลักเกณฑ์ที่จะช่วยโลกให้รอดอยู่ได้ 296
09 ก.พ. 33 อนุโมทนาและธรรมปฏิสันถารการถวายปริญญา 296
12 28 ก.พ. 34 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔ 3 278
28 ก.พ. 34 ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียน 278
28 ก.พ. 34 การคลายความกำหนัดยึดถือ 278
28 ก.พ. 34 การนำความเห็นว่าเป็นตัวตนออกเสียได้ 278
13 18 ก.พ. 35 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ 2 297
18 ก.พ. 35 หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้ 297
18 ก.พ. 35 หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควร ู้ 297
14 07 มี.ค. 36 มาฆบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๖ 1 851
07 มี.ค. 36 การตกอยู่ใต้อำนาจของระบบประสาท 851
15 26 พ.ค. 32 ความประสงค์อันแท้จริงเกี่ยวกับการจัดงานล้ออายุ 1 136
16 27 พ.ค. 28 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๘ 1 196
27 พ.ค. 28 สวรรค์ในทุกอิริยาบถ 196
17 27 พ.ค. 28 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๘ 3 861
27 พ.ค. 28 ของขวัญวันล้ออายุ ปี ๒๕๒๘ 861
27 พ.ค. 28 เสรีภาพในการรับ - ถือ ธรรมะเป็นชีวิต 861
27 พ.ค. 28 สวรรค์ในทุกอิริยาบถ 861
18 27 พ.ค. 29 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๒๙ 6 862
27 พ.ค. 29 การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน ๆ 862
27 พ.ค. 29 การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน ๆ 862
27 พ.ค. 29 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 862
27 พ.ค. 29 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 862
27 พ.ค. 29 การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม 862
27 พ.ค. 29 การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม 862
19 27 พ.ค. 30 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๐ 3 863
27 พ.ค. 30 การปฏิรูปคืออะไร? 863
27 พ.ค. 30 ทำไมจึงต้องทำการปฏิรูป 863
27 พ.ค. 30 สิ่งที่จะต้องปฏิรูปคืออะไร 863
20 27 พ.ค. 31 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๑ 3 864
27 พ.ค. 31 เกี่ยวกับอายุ ๔ ความหมาย 864
27 พ.ค. 31 หลง ลวง ล้อ เลิกอายุ 864
27 พ.ค. 31 สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ 864
21 27 พ.ค. 32 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๒ 5 865
27 พ.ค. 32 วิธีรับไตรสรณาคมน์และสมาทานศีล 865
27 พ.ค. 32 มันมีเท่านี้เอง - อย่ามีตัวกู จะเกิดความทุกข์ 865
27 พ.ค. 32 เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีตัวกู 865
27 พ.ค. 32 เราจะมีชีวิตที่ไม่ใช่ตัวตน ไม่เป็นตัวตน กันอย่างไร 865
27 พ.ค. 32 เราจะอยู่ในโลกซื่งเต็มไปด้วยสิ่งที่มิใช่ตัวตนนี้ได้อย่างไร 865
22 27 ก.พ. 33 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๓ 9 866
27 ก.พ. 33 อารัมภกถาเกี่ยวกับการเลิกอายุ 866
27 ก.พ. 33 การเลิกอายุโดยหลักอริยสัจจ์สี่ 866
27 ก.พ. 33 สมุทัยแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
27 ก.พ. 33 สมุทัยแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
27 ก.พ. 33 นิโรธแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
27 ก.พ. 33 นิโรธแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
27 ก.พ. 33 มรรคแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
27 ก..พ. 33 มรรคแห่งอายุและการเลิกอายุ 866
28 ก.พ. 33 การเลิกอายุด้วยโพชฌงค์ สัญญา อานาปานสติ 866
23 27 พ.ค. 34 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๔ 7 867
27 พ.ค. 34 การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ 867
27 พ.ค. 34 การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ 867
27 พ.ค. 34 การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติ 867
27 พ.ค. 34 การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีสมมุติบัญญัติ 867
28 พ.ค. 34 (วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔) 867
28 พ.ค. 34 วิธีที่จะให้พ้นจากความเป็นแรด 867
28 พ.ค. 34 ธรรมะที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด 867
24 27 พ.ค. 35 ธรรมบรรยายล้ออายุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 2 868
27 พ.ค. 35 ความถูกต้องที่ไม่ทำให้ "น้ำนิ่ง - ตลิ่งไหล" 868
27 พ.ค. 35 ความถูกต้องที่ไม่ทำให้ "น้ำนิ่ง - ตลิ่งไหล" 868
25 05 มิ.ย. 17 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗ 1 271
05 มิ.ย. 17 พระพุทธเจ้ายังไม่ตาย 271
26 26 พ.ค. 26 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖ 3 272
26 พ. ค. 26 คาถาเย้ยตัณหา 272
26 พ.ค. 26 อิทัปปัจจยตา 272
26 พ.ค. 26 อิทัปปัจจยตา (ต่อ) 272
27 14 พ.ค. 27 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 5 273
14 พ.ค. 27 ความสำคัญของวันวิสาขบูชา 273
14 พ.ค. 27 พระพุทธเจ้า ๓ ความหมาย 273
14 พ.ค. 27 การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ 273
14 พ.ค. 27 ทางเดินของชีวิต 273
14 พ.ค. 27 การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตาย 273
28 22 พ.ค. 29 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ 3 274
22 พ.ค. 29 ลักษณะ ความหมาย และคุณค่าของวันวิสาขบูชา 274
22 พ.ค. 29 พระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่าง ๆ กัน 274
22 พ.ค. 29 พระคุณของพระพุทธเจ้าในแง่ต่าง ๆ กัน (ต่อ) 274
29 30 พ.ค. 31 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑ 3 275
30 พ.ค. 31 จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้รู้มากกว่าปีเก่ากันเถิด 275
30 พ.ค. 31 จงมารู้จักพระพุทธเจ้าให้รู้มากกว่าปีเก่ากันเถิด 275
30 พ.ค. 31 พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในฐานะที่เป็นอะไรกับพวกเรา 275
30 19 พ.ค. 32 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒ 2 276
19 พ.ค. 32 พระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก 276
19 พค. 32 อุดมคติของความเป็นแพทย์ที่มีอยู่ในพุทธจริยา 276
31 08 พ.ค. 33 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๓ 3 277
08 พ.ค. 33 รู้จักพระพุทธเจ้าให้มากกว่าก่อนเถิด 277
08 พ. ค. 33 มีพุทธพร ธรรมพร แท้จริงกันเถิด 277
08 พ.ค. 33 ทำลายเหตุแห่งความทุกข์กันเถิด 277
32 16 พ.ค. 35 วิสาขบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ 1 298
16 พ.ค. 35 ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล - ลำธารหยุด 298
33 28 ก.ค. 23 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๓ 1 248
28 ก.ค. 23 เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้น 248
34 05 ก.ค. 25 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๕ 4 281
05 ก.ค.25 โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา 281
05 ก.ค. 25 พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา 281
05 ก.ค.25 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา 281
05 กค. 25 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา (ต่อ) 281
35 24 ก.ค. 26 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๖ 4 282
24 ก.ค. 26 สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย 282
24 ก.ค. 26 การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ 282
24 ก.ค. 26 การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์ 282
24 ก. ค. 26 การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์ (ต่อ) 282
36 12 ก.ค. 27 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๗ 5 283
12 ก.ค. 27 วันแห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง 283
12 ก.ค. 27 ลักษณะของธรรมชีวี 283
12 ก.ค. 27 การปฏิบัติต่อธรรมชีวี 283
12 พ.ค. 27 จุดหมายปลายทางของธรรมชีวี 283
12 ก.ค. 27 นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่ 283
37 31 กค. 28 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๘ 2 284
31 กค. 28 พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ๑ 284
31 ก.ค. 28 พระธรรมในทุกแง่ทุกมุม ๒ 284
38 20 ก.ค. 29 285 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๒๙ 4 285
20 ก.ค.29 มัชฌิมาปฏิปทา 285
20 ก.ค. 29 อริยสัจจ์ 285
20 ก.ค. 29 ความทุกข์ 285
20 ก.ค.29 ความทุกข์ (ต่อ) 285
39 10 ก.ค. 30 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๐ 2 286
10 ก.ค. 30 ความเห็นแก่ตัว 286
10 ก.ค. 30 การทำลายความเห็นแก่ตัว 286
40 28 ก.ค. 31 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๑ 3 287
28 ก.ค. 31 อตัมมยตากับอริยสัจจสี่ 287
28 ก.ค. 31 อตัมมยตากับธรรมจักร 287
28 กค. 31 อตัมมยตากับธรรมจักร (ต่อ) 287
41 17 ก.ค. 32 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๒ 3 288
17 ก.ค. 32 พระธรรมจักรซึ่งไม่มีใครต้านได้ 288
17 ก.ค. 32 การเห็นธรรมคือการเห็นพระพุทธเจ้า 288
17 ก.ค. 32 พระพุทธเจ้ามีอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 288
42 07 ก.ค. 33 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ.2533 3 294
07 กค. 33 ธรรมจักรคืออะไร และทำไมกัน 294
07 ก.ค. 33 ธรรมจักรมีประโยชน์อย่างไร มีความสูงสุดถึงไหน 294
07 ก.ค. 33 ขอบคุณผู้ที่นำพุทธศาสนามาให้เรา 294
43 25 ก.ค. 34 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๔ 3 295
25 ก.ค. 34 หัวใจและความลับของพระธรรมจักร 295
25 ก.ค. 34 พระธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและมนุษย์ 295
25 ก.ค. 34 พระธรรมที่จะช่วยปราบความเห็นแก่ตัวและสร้างสันติภาพ 295
44 14 กค. 35 อาสาฬหบูชาเทศนา พ.ศ. ๒๕๓๕ 1 844
14 ก.ค. 35 ความถูกต้องของ กาย จิต ตัวตน และความว่าง 844
45 31 ส.ค.30 ธรรมเทศนาในวันทำบุญตายาย 1 128
31 ส.ค. 30 การระลึกถึงบรรพบุรุษ 1 128
46 22 ก.ย. 32 อตัมมยตากับการทำบุญตายาย (ภาษาใต้) 1 1088
47 15 ก.ย. 30 การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ 2 318
15 ก.ย. 30 การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ 318
48 21 ก.ย. 05 ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน 2 1013
21 ก.ย. 05 ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน 1013
49 01 ก.ย. 19 ประโยชน์ของความกตัญญู 2 1011
01 ก.ย. 19 ประโยชน์ของความกตัญญ 1011
50 29 ส.ค. 05 ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร 2 1012
29 ส.ค. 05 ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร 1012
51 31 ธ.ค. 17 ธรรมของสัตตบุรุษไม่เข้าถึงความชรา 1 1054
52 01 ม.ค. 34 ปีใหม่ที่มีจิตใจใหม่ด้วยความถูกต้อง 1 951
53 01 ม.ค. 19 พรสำหรับปีใหม่ 1 1052
54 01 ม.ค. 21 การละเหยื่อในโลกและหวังต่อสันติ 2 1051
31 ธ.ค. 18 การกลับมาแห่งศีลธรรม 1051
55 31 ธ.ค. 33 ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว 2 972
31 ธ.ค. 33 ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว 972
56 01 ม.ค. 34 ปีใหม่ทีอะไรดีกว่าปีเก่า, ธรรมะรับปีใหม่ 2 935
01 ม.ค. 34 ปีใหม่ทีอะไรดีกว่าปีเก่า, ธรรมะรับปีใหม่ 935
57 31 ธ.ค. 28 สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า 2 1045
31 ธ.ค. 28 สิ่งที่ต้องทำให้มีหรือดีกว่าปีเก่า 1045 ่
58 01 ม.ค. 12 ปีใหม่สามแบบ 3 1046
01 ม.ค. 13 ปีใหม่แห่งความไม่ประมาท 1046 ่
01 ม.ค. 14 ปีใหม่แห่งการเลื่อนชั้นของจิต 1046
59 31 ธ.ค. 15 ความไม่ประมาท 3 1047
31 ธ.ค. 15 จงเตือนตนด้วยตนเอง 1047 ่
01 ม.ค. 16 จงพิจารณาตนด้วยตนเอง 1047 ่
60 31 ธ.ค. 18 การกลับมาแห่งศีลธรรม 3 1048
31 ธ.ค. 18 การกลับมาแห่งศีลธรรม 1048
31 ธ.ค. 18 การกลับมาแห่งศิลธรรม 1048
61 13 พ.ย. 13 การลอยประทีป 1 1041
62 25 พ.ย. 20 การลอยกระทง 1 1042
63 - พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า เย็น - แปล 1 291
64 - พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า เย็น และบทพิเศษบางบท 2 292
- พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า เย็น และบทพิเศษบางบท 292
65 - สวดมนต์พิเศษ - แปล 2 293
- สวดมนต์พิเศษ - แปล 293
รวม 65 ชุด 174 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org