หมวดที่ ๖ เทศนาพรรษากาล
รวม 23 ชุด 71 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 05 ก.ค. 17 พรรษากาลเทศนา ปี ๒๕๑๗ 11 200
05 ก.ค. 17 ไตรรัตนะ - พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ 1 211
06 ก.ค. 17 ไตรสิกขา - ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา 1 212
07 ก.ค. 17 ไตรโลกุตรธรรม - มรรค ผล นิพพาน 1 213
19 ก.ค. 17 ไตรลักษณ์ - อนิจจลักษณ์ ทุกขลักษณ์ อนัตตลักษณ์ 1 214
27 ก.ค. 17 ไตรวัฏฏ์ - กิเลสวัฏฏ์ กรรมวัฏฏ์ วิปากวัฏฏ์ 1 215
27 ส.ค. 17 ไตรตัณหา - กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 1 217
01 ก.ย. 17 ไตรทวาร - กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร 1 218
16 ก.ย. 17 ไตรเหตุ - โลภเหตุ โทสเหตุ โมหเหตุ 1 221
24 ก.ย. 17 ไตรกรรม - กุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากตกรรม 1 222
01 ต.ค. 17 ไตรมาส - ศีลมาส สมาธิมาส ปัญญามาส 1 223
2 27 ก.ค. 15 พรรษากาลเทศนา ปี ๒๕๑๕ 6
27 ก.ค. 15 การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 1 224
02 ส.ค. 15 การปฏิบัติที่ไม่ผิด 1 225
09 ส.ค. 15 สิ่งที่ได้โดยยาก 1 226
17 ส.ค. 15 อาหารของอวิชชา 1 227
24 ส.ค.15 อาหารของวิชชาและวิมุติ 1 228
04 ส.ค. 15 สัญญา ๔ ประการ : กำไร ขาดทุน เสมอตัว ฯลฯ 1 246
3 23 ก.ค. 16 พรรษากาลเทศนา ปี ๒๕๑๖ 6
23 ก.ค.16 นโม, ไตรสรณคมน์ 1 231
06 ส.ค. 16 ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข 1 233
14 ส.ค.16 ความคลายกำหนัดเป็นสุข 1 234
21 ส.ค. 16 การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข 1 235
28 ส.ค.16 ความรักเสมอตนไม่มี, สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี 1 236
29 ส.ค. 10 การทำบุญสามแบบ 1 237

4 20 ก.ค. 13 การบำรุงพระศาสนา 1 238
5 16 ก.ค. 17 การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์ 1 242
6 09 ก.ค. 09 ภาษาคน-ภาษาธรรม 1 243
7 30 ก.ค. 14 ทางแห่งความไม่ประมาท 1 244
8 11 ส.ค. 22 มาตาปิตุกถา : คุณของมารดาบิดา 1 245
9 04 ก.ย. 15 สัญญา ๔ ประการ : กำไร ขาดทุน เสมอตัว ฯลฯ 1 246
10 06 ส.ค. 14 หิริโอตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต่อความทุกข์ 1 247
11 13 ก.ค.27 เข้าพรรษาด้วยธรรมชีวี 2 251
13 ก.ค. 27 เข้าพรรษาด้วยธรรมชีวี 251
12 01 ส.ค. 28 การจำพรรษา 2 252
03 ส.ค. 28 การจำพรรษา 252
13 18 ก.ค. 32 การจำพรรษาด้วยจิตที่มีธรรมะ 1 253
14 02 ต.ค. 25 ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร 1 254
15 09 ต.ค. 27 การออกพรรษาอย่างบัณฑิต 2 255
09 ต.ค. 27 การออกพรรษาอย่างบัณฑิต 255
16 28 ต.ค. 28 ประโยชน์ของวันปวารณาและเทโวโรหณะ 1 256
17 17 ต.ค. 29 ความหมายของวันปวารณาออกพรรษา 1 257
18 19 ต.ค. 29 การสืบอายุพระศาสนา 1 257
19 25 ต.ค. 31 การออกจากสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ 1 258
20 30 ส.ค. 01 การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า 4
30 ส.ค. 01 การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า -
30 ส.ค. 01 การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า -
30 ส.ค. 01 การทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้า -
21 30 ก.ค. 16 ความวิเวกเป็นสุข 1 232
22 12 ส.ค. 17 ไตรภพ - กามภพ รูปภพ อรูปภพ 1 216
23 02 ต.ค. 25 ออกพรรษาด้วยสุญญตาวิหาร 1 254
รวม 23 ชุด 71 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org