หมวดที่ ๗ อบรมพระภิกษุ (๑)
รวม 87 ชุด 216 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 02 ส.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 1 111 อบรมพระนวกะในพรรษา
2 09 ก.ย. 30 การประพฤติธรรมให้สุจริต 1 123 นวก.
3 25 ส.ค. 30 การพักผ่อน 1 125 นวก.
4 07 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 1 127 นวก.
5 29 ก.ย. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 1 138 นวก.
6 23 ก.ค.14 จุดหมายปลายทางของการบวช 1 1078 นวก.
7 13 ส.ค. 30 วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้จักและควรมี 1 187 นวก.
8 16 ส.ค.30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ 1 102 นวก.
9 30 ส.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 1 105 นวก.
10 20 ก.ย.30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 1 107 นวก.
11 26 ก.ย.18 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 2 312 นวก.
26 ก.ย. 18 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง (ต่อ) 312 นวก.
12 4-18 ส.ค. 12 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๒ 13 -
04 ส.ค. 12 การบวชคือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น
04 ส.ค. 12 การบวชคือการพักผ่อนทางวิญญาณ
04 ส.ค. 12 ความว่างจากตัวกูคือการพักผ่อนทางวิญญาณ
04 ส.ค. 12 การพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพาน
04 ส.ค. 12 ความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญา
04 ส.ค. 12 ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวมันเอง
04 ส.ค. 12 ความกำกวมของภาษาเป็นสิ่งที่ควรระวัง
04 ส.ค. 12 ผลของการค้นคว้าเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น
04 ส.ค. 12 ผลของการค้นคว้าฯ, ขอบเขตของการค้นคว้าฯ
04 ส.ค. 12 ขอบเขตของการค้นคว้าเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น
04 ส.ค. 12 การค้นคว้าทางวิญญาณมีจุดหมายตรงไปยังความว่าง
04 ส.ค. 12 ยูโดทางวิญญาณ, การทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง
18 ส.ค. 12 การทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง
13 12 ก.ค.-15 ก.ย. 14 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๔ 23
12 ก.ค. 14 เรื่องการบวช
12 ก.ค. 14 การบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์ให้สะอาดเหมือนสังข์
12 ก.ค. 14 คำที่ใช้เป็นชื่อภิกษุในพระพุทธศาสนา
12 ก.ค. 14 กิจวัตรของพระธรรมชาติ
12 ก.ค. 14 กิจวัตรของพระธรรมชาติ (ต่อ)
12 ก.ค. 14 จุดหมายปลายทางของการบวช
12 ก.ค. 14 จุดหมายปลายทางฯ , จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร
12 ก.ค. 14 จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร
12 ก.ค. 14 จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร, โอวาทแก่ผู้จะบวช
12 ก.ค. 14 โอวาทแก่เจ้านาค, พระต้องปฏิบัติไห้สมเป็นพระ
12 ก.ค. 14 พระต้องปฏิบัติไห้สมเป็นพระ
12 ก.ค. 14 พระต้องปฏิบัติฯ, พ่อแม่เกิดลูกมาเพื่อให้เป็นลูกพระพุทธเจ้า
12 ก.ค. 14 ต้องมองสิ่งต่าง ๆ อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้ามอง
12 ก.ค. 14 ต้องมองสิ่งต่าง ๆ ฯ, เรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์
12 ก.ค. 14 เรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์, ธรรมปาฏิหาริย์
12 ก.ค. 14 ธรรมปาฏิหาริย์, ธรรมที่ลูกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติ
12 ก.ค. 14 ธรรมที่ควรปฏิบัติ, การทำให้ถูกพระพุทธหฤทัย
12 ก.ค. 14 การทำให้ถูกพระพุทธหฤทัย, จุดสำคัญที่สุดตั้งต้นที่เวทนา
12 ก.ค. 14 จุดสำคัญที่สุดตั้งต้นที่เวทนา, ทุกอย่างตั้งต้นจากเวทนา
12 ก.ค. 14 ทุกอย่างตั้งต้นจากเวทนา, ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ฯ
12 ก.ค.14 ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์เรื่องกรรม (ต่อ)
15 ก.ย. 14 ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์เรื่องกรรม (ต่อ)
14 10 ส.ค.-3 ต.ค. 16 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๖ 8
10 ส.ค. 16 ระบบของธรรมคือระบบของสิ่งทั้งปวง 6319
13 ส.ค. 16 ธรรมคือธรรมชาติ 6319
15 ส.ค. 16 ธรรมทั้งปวงอันใครไม่ควรยืดมั่นถือมั่น 6319
20 ส.ค. 16 สภาวธรรม 6319
01 ต.ค. 16 สภาวธรรม, สัจจธรรม 6319
01 ต.ค. 16 สัจจธรรม, ปฏิบัตติธรรม 6319
02 ต.ค. 16 ปฏิบัตติธรรม, วิบากธรรม 6319
03 ต.ค. 16 วิบากธรรม 6319
15 มี.ค.-20 เม.ย. 18 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๘ (นวกานุศาสน์) 11 -
30 มี.ค. 18
30 มี.ค. 18 ปัญหาของคน
30 มี.ค. 18 ทำไมเราจึงไม่มีสติ
30 มี.ค. 18 ทำไมเราจึงไม่มีปัญหา
30 มี.ค. 18 สัมมาทิฏฐิ
30 มี.ค. 18 จุดหมายปลายทางของคนคืออะไร
30 มี.ค. 18 มายา และสิ่งที่เป็นมายา
30 มี.ค. 18 จะครองชีวิตอยู่โดยวิธีใด
30 มี.ค. 18 การต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด
30 มี.ค. 18 สิ่งที่เรียกว่าคุณ
20 ส.ค. 18 ทาง
15 ก.ค. 19 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๑๙
16 15 ก.ค. 19 ประโยชน์จากการบวช 1 6101
17 16 ก.ค. 19 บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง 1 6102
18 20 ก.ค. 19 วัตถุที่ตั้งของการบวช 1 6103
19 22 ก.ค. 19 การเป็นอยู่อย่างนักบวช 1 6104
20 11 ก.ค. 19 การทำจิตให้ยิ่ง 1 6105
21 09 ก.ย. 19 วัดป่า พระเถื่อน 1 6106
22 10 ก.ย. 19 ปริญญาจากสวนโมกข์ 1 6107
23 12 ก.ย. 19 หัวใจของพุทธศาสนา 1 6108
24 13 ก.ย. 19 การทำงานเพื่องาน 1 6109
25 19 ก.ย. 19 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา 1 6110
26 20 ก.ย. 19 ศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรม 1 6111
27 24 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากาลามสูตร 1 6112
28 28 ก.ย. 19 จิตเต็มสำนึก ๒ ชนิด 1 6113
29 29 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส 1 6114
30 30 ก.ย. 19 สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้า 1 6115
อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๒
31 06 ส.ค. 22 พระพุทธเจ้า 1 6116
32 14 ส.ค. 22 ตัวตน ๒ แบบ 1 6117
33 28 ส.ค. 22 สันทิฏฐิโก 1 6118
34 05 ต.ค. 25 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๕ 3 815 อบรมพระนวกะ
05 ก.ย. 25 เค้าเงื่อนของธรรมะ 815 อบรมพระนวกะ
05 ก.ย. 25 เค้าเงื่อนของธรรมะ (ต่อ) 815 อบรมพระนวกะ
06 ก.ย. 25 อิทัปปัจจยตา 815 อบรมพระนวกะ
35 11 ก.ค. 25 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๕ 5 6301
11 ก.ค. 25 การศึกษาภายใน 6301
11 ก.ค. 25 การศึกษาภายใน, ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต 6301
18 ก.ค.25 ทุกอย่างขี้นอยู่กับจิต 6301
18 ก.ค. 25 ทุกอย่างขี้นอยู่กับจิต, การปรุงแต่งแห่งจิต 6301
25 ก.ค. 25 การปรุงแต่งจิต 6301
36 01 ส.ค. 25 ธาตุ 7 6302
07 ส.ค. 25 ธาตุ (ต่อ), อายตนิกธรรม 6302
15 ส.ค. 25 อายตนิกฯ (ต่อ), เคหสิต-เนกขัมมสิต(อาศัยเรือน-อาศัยเนกขัมม์) 6302
15 ส.ค. 25 เคหสิต-เนกขัมมสิต (ต่อ), เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ 6302
22 ส.ค. 25 เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ (ต่อ) 6302
22 ส.ค. 25 เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ (ต่อ), ศาสนาเป็นเครื่องมือฯ 6302
29 ส.ค. 25 ศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา (ต่อ) 6302
37 05 ก.ย. 25 ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา 2 6303
05 ก.ย. 25 ความอร่อยเป็นต้นเหตุของปัญหา (ต่อ) 6303
38 12 ก.ย. 25 ประโยชน์ของธรรมะ 2 6304
12 ก.ย. 25 ประโยชน์ของธรรมะ (ต่อ) 6304
39 03 ส.ค. 26 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๖ 1 6201
03 ส.ค. 26 จะพูดเรื่องอะไรดี (ถ้าเขาให้พูดในที่ประชุมชาวโลก) 6201
40 04 ส.ค. 26 ธรรมะเครื่องแก้ปัญหามนุษย์ 1 6202
41 05 ส.ค. 26 ธรรมะเผด็จการ 1 6203
42 06 ส.ค. 26 การมีธรรมะคือการยอมให้ธรรมะเผด็จการ 1 6204
43 10 ส.ค. 26 อานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ 1 6205
44 13 ส.ค. 26 พฤติหรือความเป็นไปของจิต 1 6206
45 14 ส.ค. 26 ปัญหาหรือความลับของจิตดวงเดียว 1 6207
46 18 ส.ค. 26 ปริญญาตายก่อนตาย 1 6208
47 19 ส.ค. 26 การฆ่าตัวตายทางวิญญาณ 1 6209
48 21 ส.ค. 26 ชีวิตโวหาร 1 6210
49 25 ส.ค. 26 พุทธบริษัทไม่ต้องใช้ยาระงับประสาท 1 6211
50 26 ส.ค. 26 อิทัปปัจจยตาช่วยได้ 1 6212
51 28 ส.ค. 26 ธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน 1 6213
52 01 ต.ค. 26 รู้จัก "ตัวกู" กันเสียก่อน 1 6214
53 02 ต.ค. 26 การปฏิบัติที่หยุดการเกิดแห่ง "ตัวกู" 1 6215
54 03 ต.ค. 26 โอปปาติกะคืออะไร 1 6216
55 04 ต.ค. 26 สวนโมกข์อยู่ที่ไหน 1 6217
56 08 ต.ค.26 นรก - สวรรค์ 1 6218
57 09 ต.ค. 26 พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย 1 6219
58 10 ต.ค. 26 คำว่า "ว่าง ๆ สูญ ๆ" ในพุทธศาสนา 1 6220
59 11 ต.ค. 26 คำว่า "ว่าง ๆ สูญ ๆ" ในพุทธศาสนา (ต่อ) 1 6221
60 12 ต.ค. 26 ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักกันเท่าที่จำเป็น 1 6222
61 23 พ.ค. 31 ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่ 2 6223 พิ.
23 พ.ค. 31 ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่ (ต่อ) 6223 พิ.
อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๗
62 30 ก.ค. 27 ชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรจากการบวช 1 6401
63 31 ก.ค. 27 ชีวิตนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการบวช 1 6402
64 01 ส.ค. 27 โครงสร้างของพรหมจรรย์ 1 6403
65 02 ส.ค. 27 โครงสร้างแห่งอานิสงส์ของพรหมจรรย์ 1 6404
66 13 ส.ค. 27 หัวใจของพระพุทธศาสนา 1 6405
67 14 ส.ค. 27 ชีวิตแต่ละวัน ๆ มันแล้วแต่กิเลสหรือโพธิ 1 6406
68 15 ส.ค. 27 อัตตา - อนัตตา 1 6407
69 16 ส.ค. 27 การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา 1 6408
70 22 ส.ค. 27 หลักเกี่ยวกับความเชื่อตามแบบของพุทธบริษัท 1 6409
71 23 ส.ค. 27 ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ 1 6410
72 19 ก.ย. 27 จากบุถุชนถึงพระอริยเจ้า 3 6411
20 ก.ย. 27 จากบุถุชนถึงพระอริยเจ้า (ต่อ) 6411
21 ก.ย. 27 สุญญตา 6411
73 26-Sep-27 ศาสนาในฐานะเป็นวัฒนธรรมขั้นสุดท้าย 1 6412
อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๘
74 18 ส.ค. 28 การบวชคือการบังคับตัวเอง 1 6413
75 25 ส.ค. 28 ความไม่ประมาทในการบวช 1 6414
76 01 ก.ย. 28 มูลเหตุที่ทำให้ต้องมีธรรม 1 6415
77 09 ก.ย. 28 ธรรมวินัย และ การปฏิบัติ 1 6416
78 15 ก.ย. 28 การปฏิบัติไม่ผิด 2 6417
15 ก.ย. 28 การปฏิบัติไม่ผิด (ต่อ) 6417
79 17 ส.ค.-21 ต.ค. 29 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๒๙ 9 6320
17 ส.ค. 29 หลักพื้นฐานในการบวช, เป็นอยู่อย่างต่ำ 6320
17 ส.ค. 29 บังคับตัวเอง, ไม่ต้องมีความทุกข์ในการทำหน้าที่ 6320
17 ส.ค. 29 การทำประโยชน์ผู้อื่นคือการกระทำประโยชน์ตนเอง 6320
17 ส.ค. 29 อย่าเป็นทาสของอายตนะ 6320
17 ส.ค. 29 มูลเหตุทุกอย่างตั้งต้นที่ผัสสะ 6320
17 ส.ค. 29 บังคับตัวเองดีกว่า, เราต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณ 6320
17 ส.ค. 29 ศาสนาชนิดที่ไม่เป็นศาสนา 6320
12 ต.ค. 29 สุญญตาในฐานะที่เป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนา 6320
80 19 ก.ค.-7 ต.ค. 30 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๐ 12 6316
19 ก.ค. 30 การปฏิบัติให้ถูกตรงตามความมุ่งหมายของการบวช 6316
19 ก.ค. 30 การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน 6316
19 ก.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 6316
19 ก.ค. 30 การสืบอายุพระศาสนา 6316
19 ก.ค. 30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ 6316
19 ก.ค. 30 การพักผ่อน 6316
19 ก.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 6316
19 ก.ค. 30 จงประพฤติธรรมให้สุจริต 6316
19 ก.ค. 30 วิเวกเป็นสิ่งที่ควรรู้และควรมี 6316
19 ก.ค. 30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 6316
19 ก.ค. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 6316
07 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 6316
81 7 ส.ค.-9 ต.ค. 31 อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๑ 11 6317
23 ส.ค. 31 การควบคุมบังคับกิเลส 6317
28 ส.ค. 31 หาให้พบชีวิตที่เย็น 6317
04 ก.ย. 31 สิ่งที่เรียกกันว่า ภพ 6317
11 ก.ย. 31 สภาวธรรมที่ต้องรู้จัก 6317
18 ก.ย. 31 สิ่งที่เรียกว่าภาษา 6317
25 ก.ย. 31 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 6317
03 ต.ค. 31 อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง 6317
09 ต.ค. 31 มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน (ต่อ) 6317
82 14 ต.ค. 31 อบรมพระภิกษุผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา ปี ๒๕๓๑ 10 6122
14 ต.ค. 31 เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 6122
15 ต.ค. 31 ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตภาวนา 6122
16 ต.ค. 31 ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 6122
18 ต.ค.31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฎี 6122
19 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๒ ภาคปฏิบัติ 6122
20 ต.ค. 31 การปฏิบัติเพื่อมีสติในอิริยาบถ ภาคผนวก 6122
21 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา 6122
22 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา 6122
23 ต.ค. 31 การปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา 6122
24 ต.ค. 31 สรุปการปฏิบัติอานาปานสติ 6122
83 30 ต.ค. 31 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๑ 3 6419
30 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม 6419
31 ต.ค. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม (ต่อ) 6419
01 พ.ย. 31 ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับธรรม (ต่อ) 6419
84 17 ส.ค. 32 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๒ 4 481
17 ส.ค. 32 ธรรมกับคนเรา 481
18 ส.ค. 32 ขันธ์ห้า 481
19 ส.ค 32 อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต 481
19 ส.ค. 32 อารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงมโนภาพของจิต (ต่อ) 481
19 ส.ค. 33 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๓ 5 482
19 ส.ค. 33 ชีวิตที่มีพื้นฐาน 482
20 ส.ค. 33 สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของชีวิต 482
21 ส.ค. 33 การควบคุมกระแสแห่งชีวิต 482
22 ส.ค. 33 การควบคุมกระแสแห่งชีวิต (ต่อ) 482
24 ส.ค. 33 เรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์ 482
85 2 ก.ย.-5 ต.ค. 33 อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๓ 12 6318
02 ก.ย. 33 ระวังอย่าให้โง่เท่าเดิม 6318
02 ก.ย. 33 สิ่งที่เรียกว่ากิเลส 6318
02 ก.ย. 33 การละกิเลสหรือการดับทุกข์ 6318
02 ก.ย. 33 การฝึกสมาธิ 6318
02 ก.ย. 33 สิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท 6318
02 ก.ย. 33 ความเห็นแก่ตัว 6318
02 ก.ย. 33 นิพพาน 6318
02 ก.ย. 33 พระพุทธเจ้าพระองค์จริง 6318
02 ก.ย. 33 สิ่งที่เรียกว่าศาสนา 6318
02 ก.ย. 33 การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 6318
02 ก.ย. 33 นวกะปัญหา ๓๓ 6318
05 ต.ค. 33 นวกะปัญหา ๓๓ (ต่อ) 6318
อบรมพระภิกษุนวกะ ในพรรษา ปี ๒๕๓๔
86 27 ก.ค. 34 หัวใจของการทำวัตรฯ และการจำพรรษา 1 1076
87 16 ก.ย. 34 ฝึกอานาปานสติเพื่อแก้นิสัยการตามใจตัวเอง 1 1077
รวม 87 ชุด 216 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org