หมวดที่ ๗ อบรมพระภิกษุ (๒)
รวม 43 ชุด 152 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 04 ธ.ค. 27 ความหมายของคำว่า "ธรรมทายาท" 1 842
2 21 มี.ค. 34 ธรรมะทำไมกัน 1 954
3 26 เม.ย. 13 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๓ 5 1038
26 เม.ย. 13 ความมีสติของฆราวาส 1038
27 เม.ย. 13 ปัญหาเพศรสของฆราวาส 1038
28 เม.ย. 13 การควบคุมความรู้สึกทางเพศรสของฆราวาส 1038 มจฬ.
30 เม.ย. 13 สุญญตากับฆราวาส 1038 มจฬ.
01 พ.ค. 13 ฆราวาสกับอุดมคติโพธิสัตว์ 1038 มจฬ.
4 23 มี.ค. 31 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๑ 3 6224 มจฬ.
23 มี.ค. 31 โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง 6224 มจฬ.
24 มี.ค. 31 โลกยังไม่มีการศึกษาที่แท้จริง, สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต 6224 มจฬ.
24 มี.ค. 31 สิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับจิต 6224
5 24 ธ.ค. 26 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖ 2 6305
24 ธ.ค. 26 ความหมายของการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาได้ 6305
24 ธ.ค. 26 ความหมายของการศึกษาและวิธีการศึกษาที่ช่วยแก้ปัญหาได้ 6305
6 25 ธ.ค. 26 การศึกษาและสอนธรรมะให้สมบูรณ์ 2 6306
25 ธ.ค. 26 การศึกษาและสอนธรรมะให้สมบูรณ์ 6306
7 26 ธ.ค. 26 สนทนาเรื่อง "ธรรม" คำเดียว 1 192
8 26 ธ.ค. 26 สนทนาเรื่องสติปัฎฐาน 2 338
26 ธ.ค. 26 สนทนาเรื่องสติปัฎฐาน (ต่อ) 338
9 26 ธ.ค. 28 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘ 4 6307
26 ธ.ค. 28 ความงาม๓ สถาน 6307
26 ธ.ค. 28 นิพพาน 6307
26 ธ.ค. 28 ความซับซ้อนของคำว่า "ธรรม" 6307
28 ธ.ค. 28 การศึกษาที่มหาวิทยาลัยยังขาดอยู่ 6307
10 12-18 ม.ค. 33 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ 6 6421
12 ม.ค. 33 แพของพระพุทธเจ้ากำลังแตก 6421
12 ม.ค. 33 มาช่วยซ่อมแพกันเถิด 6421
12 ม.ค 33 โครงสร้างที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการผูกแพ 6421
12 ม.ค. 33 มาสร้างแพให้หลายชนิดกันดีกว่า 6421
12 ม.ค. 33 แพพิเศษสำหรับต้อนรับและสมโภชพระพุทธเจ้า 6421
18 ม.ค. 33 อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี 6421
11 24 ก.ย. 28 การชนะโลก 1 112 พระราชภัฎ ใน จว. สุราษฎร์ธานี 161 รูป
12 06 พ.ย. 28 การบวชและการลาสิกขา 1 6418
13 11 ต.ค. 30 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพ 1 - -
14 28 ก.ย. 34 อานิสงส์ของการฝึกอานาปานสติ 1 1024
15 13-20 ต.ค. 20 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๐ 5 6313
13 ต.ค. 20 ผู้ลาสิกขาไปแล้วจะได้อะไร 6313
13 ต.ค. 20 การบังคับความรู้สึก 6313
13 ต.ค. 20 ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก 6313
13 ต.ค. 20 อุบายวิธีในการบังคับความรู้สึก 6313
20 ต.ค. 20 อานิสงส์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก 6313
16 16-20 ต.ค. 24 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๔ 9 6315
16 ต.ค. 24 ธรรมเล่มน้อยสำหรับผู้ที่จะลาสิกขา 6315
16 ต.ค. 24 ปัญญาเฉพาะหน้าของมนุษย์ 6315
16 ต.ค. 24 ธรรมชาติแห่งความเป็นบุถุชน 6315
16 ต.ค. 24 เหตุที่ทำให้เป็นบุถุชน 6315
16 ต.ค. 24 บุถุชนที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นบุถุชน 6315
16 ต.ค. 24 วิธีการก้าวขึ้นเหนือความเป็นบุถุชน 6315
16 ต.ค. 24 อุปสรรคของการขึ้นจากบุถุชนภาวะ 6315
16 ต.ค. 24 เหนือโลกกันที่นี้และเดี่ยวนี้ 6315
20 ต.ค. 24 ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมันเอง 6315
17 30 มี.ค.-05 เม.ย. 26 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๖ 5 6311
30 มี.ค. 26 การเตรียมตัวสำหรับศึกษาพุทธศาสนา 6311
02 เม.ย. 26 ธรรมคืออะไร ธรรมทำไม 6311
03 เม.ย. 26 ธรรมโดยวิธีใด 6311
04 เม.ย. 26 ธรรมจะให้อะไรแก่เราในที่สุด 6311
05 เม.ย. 26 อุปสรรคในการมีธรรม 6311
18 08-12 เม.ย. 26 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๖ (๒) 6 6314
08 เม.ย. 26 ธรรมปริทรรศน์โดยพื้นฐาน 6314
08 เม.ย. 26 เราจะศึกษาธรรมกันอย่างไร 6314
08 เม.ย.26 เราจะได้รับอะไรจากธรรม 6314
08 เม.ย. 26 ตัวแท้ของธรรมคืออะไร 6314
08 เม.ย. 26 ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร 6314
12 เม.ย. 26 ปฏิบัติธรรมกันเมื่อไร 6314
19 24, 25 เม.ย. 27 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๗ 3 6310
24 เม.ย. 27 พุทธศาสนานำมาซึ่งความถูกต้องและพอใจในชีวิต 6310
24 เม.ย. 27 พุทธศาสนานำมาซึ่งความถูกต้องและพอใจในชีวิต 6310
25 เม.ย. 27 พุทธศาสนามีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฏธรรมชาติ 6310
20 16-21 ต.ค. 27 อบรมพระราชภัฎ ปี ๒๕๒๗ (๒) 4 6312
16 ต.ค. 27 เค้าเงื่อนของการศึกษาธรรมะ 6312
17 ต.ค. 27 ธรรมในพุทธศาสนาเป็นเรื่องของธรรมชาติ 6312
18 ต.ค. 27 ธรรมกับสิ่งที่เรียกว่า "ชีวิต" 6312
21 ต.ค. 27 ลักษณะเกี่ยวกับพุทธศาสนา 6312
21 13 ต.ค. 30 การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน 1 126 รฎช.
22 22 ต.ค. 35 ความถูกต้องโดยอาศัยโยนิโสมนสิการ 1 1034
23 05 เม.ย. 28 ธรรมะคือหน้าที่ 1 162 รฎช.
24 16 ต.ค. 35 นิพพานนั้นเป็นอายตนะมิใช่อารมณ์ 1 1033
25 10 ต.ค. 22 ประมวลเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับฆราวาส 1 171 รฎช.
26 14 ต.ค. 30 อุดมคติของโพธิสัตว์ 1 108 รฎช.
27 23 ต.ค. 26 อบรมพระราชภัฎจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๒๖ 1 6119
23 ต.ค. 26 ธรรมะกับความเป็นบรรพชิตและฆราวาส 6119
28 24 ต.ค. 26 แผ่นดินรองรับร่างกาย ธรรมะรองรับจิตใจ 1 6120
29 10 เม.ย.30 อบรมพระราชภัฎจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๓๐ 10 6121
10 เม.ย. 30 ธรรมกับความเป็นมนุษย์ 6121
11 เม.ย. 30 ธรรมกับหน้าที่การงาน 6121
13 เม.ย. 30 ธรรมในฐานะเป็นสิ่งป้องกันความทุจริต 6121
14 เม.ย. 30 ธรรมเป็นมนุษย์ที่เต็ม 6121
15 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้สามารถควบคุมสัญชาตญาณ 6121
16 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้การงานไม่เป็นทุกข์ 6121
17 เม.ย. 30 ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ 6121
18 เม.ย. 30 การเห็นตถตาในทุกสิ่ง 6121
19 เม.ย. 30 การเลื่อนชั้นหรือภูมิแห่งจิต 6121
20 เม.ย. 30 ธรรมะช่วยให้มีนิพพุติสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพาน 6121
30 19-24 เม.ย. 31 อบรมพระราชภัฎจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๓๑ 5 6422
19 เม.ย. 31 ใจความสำคัญของพุทธศาสนาคืออะไร 6422
20 เม.ย. 31 ขอบวงของหลักวิชาในพุทธศาสนาคืออะไร 6422
21 เม.ย. 31 ผลสุดท้ายของการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไร 6422
22 เม.ย. 31 วัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาคืออะไร 6422
24 เม.ย. 31 ลักษณะเฉพาะบางประการของพุทธศาสนาคืออะไร 6422
31 30 ต.ค. 31 อบรมพระราชภัฎจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๓๑ (๒) 3
30 ต.ค. 31 ธรรมนี้เพื่ออะไร คืออะไร? มีได้โดยวิธีใด? ที่ไหน?
31 ต.ค.3 1 ธรรมมีได้เท่าไร? กับศาสนา กับโลกปัจจุบัน กับธรรมเอง
01 พ.ย. 31 ธรรมกับคน, พินัยกรรมของธรรม
32 18-23 ต.ค. 32 อบรมพระราชภัฎวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๓๒ 6 6321
18 ต.ค. 32 พระพุทธเจ้าในความหมายพิเศษที่พวกฝรั่งไม่รู้จักและไม่สนใจ 6321
19 ต.ค. 32 พระธรรมที่ต้องรู้จัก 6321
20 ต.ค. 32 พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา 6321
20 ต.ค. 32 พระสงฆ์ที่โลกต้องการและควรมีอยู่ในโลก 6321
23 ต.ค. 32 นิพพานในฐานะที่เป็นผลของการมีพระรัตนตรัย 6321
23 ต.ค. 32 นิพพานในฐานะที่เป็นผลของการมีพระรัตนตรัย 6321
33 7-12 ต.ค. 33 อบรมพระราชภัฎจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปี ๒๕๓๓ 6 6423
07 ต.ค. 33 ปัญหาเกี่ยวกับคำ (ภาษาคน-ภาษาธรรม) 6423
08 ต.ค. 33 กิเลส ระบบกิเลส และการเกิดกิเลส 6423
09 ต.ค. 33 ความสิ้นกิเลส 6423
10 ต.ค. 33 อัตตา และอนัตตา 6423
11 ต.ค. 33 ความเห็นแก่ตัว 6423
12 ต.ค. 33 หลักธรรมะเกี่ยวกับความเชื่อ 6423
34 20 พ.ค. 32 การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว 1 134 วป.
35 30 ม.ค. 26 การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 2 316 วป.
31 ม.ค. 26 การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 316 วป.
36 19 เม.ย. 19 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 3 6226
19 เม.ย. 19 วิปัสสนาคือการดูจนเห็นแจ้ง 6226
24 เม.ย. 20 การอุทิศชีวีเพื่อพระศาสนา 6226
25 เม.ย. 20 สิทธิในการบริโภคของมหาชน 6226
37 14-17 ก.พ. 25 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 5 6308
14 ก.พ.25 ประโยชน์ของสมาธิภาวนา 6308
14 ก.พ. 25 หลักความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิต 6308
14 ก.พ. 25 การปฏิบัติชนิดที่เป็นการกำจัดกิเลสออกไปจากจิต 6308
14 ก.พ. 25 อาคันตุกะของจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อไหร่ 6308
17 ก.พ. 25 สมถวิปัสสนาปัญหา 6308
38 19-27 มี.ค. 16 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๑๖ 6 6309
19 มี.ค. 16 ความหมายของคำว่า สมาธิภาวนา 6309
19 มี.ค.16 สมาธิภาวนา อย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 6309
19 มี.ค. 16 สมาธิภาวนา อย่างที่ ๑ เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน (ต่อ) 6309
19 มี.ค. 16 สมาธิภาวนา อย่างที่ ๒ เพื่อการได้ญาณทัสสนะ 6309
19 มี.ค. 16 สมาธิภาวนา อย่างที่ ๓ เพื่อการมีสติสัมปชัญญะ 6309
27 มี.ค. 16 สมาธิภาวนา อย่างที่ ๔ เพื่อการสิ้นอาสวะ 6309
39 30 ม.ค. 26 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ พ.ศ. ๒๕๒๖ 2 -
30 ม.ค. 26 การทำสมาธิ (อบรมพระวิปัสสนาจารย์)
31 ม.ค. 26 การทำสมาธิ (อบรมพระวิปัสสนาจารย์)
40 6-19 มิ.ย. 23 อบรมพระธรรมจาริก พ.ศ. ๒๕๒๓ 8 837
06 มิ.ย. 23 แรงกระตุ้นเพื่อเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย23 การชิงสุกก่อนห่ามเพื่อการเผยแผ่ธรรม 837
06. มิ.ย. 23 กำลังหรือทุนเพื่อการเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย. 23 การจาริกเพื่อเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย. 23 ลักษณะของผู้รับการเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย. 23 มัชฌิมาปฏิปทาในการเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย. 23 การสอนโลกุตตรธรรมในการเผยแผ่ธรรม 837
06 มิ.ย. 23 ความสำเร็ในการเผยแพร่ธรรม 837
41 17-23 ธ.ค. 25 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๕ 8 838
17 ธ.ค. 25 ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท 838
17 ธ.ค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ 838
17 ธ.ค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ (ต่อ) 838
17 ธค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ 838
17 ธ.ค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ (ต่อ) 838
17 ธ.ค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ 838
17 ธค. 25 ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ (ต่อ) 838
23 ธ.ค. 25 ธรรมทายาทในส่วนการเผยแพร่ 838
42 9-15 ม.ค. 27 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๗ 8 841
09 ม.ค.27 กิจกรรมของธรรมทายาท 841
09 ม.ค. 27 กิจกรรมของธรรมทายาท (ต่อ) 841
09 ม.ค. 27 กิจกรรมฯ , สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาฯ 841
09 ม.ค. 27 สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท 841
09 ม.ค. 27 สิ่งที่ต้องรีบหยิบขึ้นมาศึกษาพิจารณาสำหรับธรรมทายาท 841
09 ม.ค. 27 สิ่งที่ต้องหยิบขึ้นมาศึกษาฯ , ธรรมที่ใช้รวมกันได้ 841
09 ม.ค. 27 ธรรมที่ใช้ได้ทั้งพระและฆราวาส, ความถูกฝาถูกตัวฯ 841
15 ม.ค. 27 ความถูกฝาถูกตัวของสิ่งที่กระทำ, การตักบาตรสาธิต 841
43 4-9 ม.ค. 29 อบรมพระธรรมทายาท พ.ศ. ๒๕๒๙ 8 843
04 ม.ค. 29 หลักการของธรรมทายาท 843
04 ม.ค. 29 หลักการของธรรมทายาท, โพธิปักขิยธรรม 843
04 ม.ค. 29 โพธิปักขิยธรรม, ปฏิจจสมุปบาท 843
04 ม.ค. 29 ปฏิจจสมุปบาท 843
04 ม.ค. 29 ปฏิจจสมุปบาท, อานาปานสติ 843
04 ม.ค. 29 อานาปานสติ, ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม 843
09 ม.ค. 29 ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม(ต่อ) 843
09 ม.ค. 29 ความสำคัญของสิ่งที่มีจำนวนสาม (ต่อ) 843
รวม 43 ชุด 152 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org