หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๑)
รวม 64 ชุด 220 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 16 ม.ค. 31 การควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาท 1 413
2 07 พ.ค. 31 การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ(อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) 1 427
3 03 พ.ค. 29 การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา 1 1064 ส.
4 29 พ.ค. 21 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร 1 118 ส.
5 24 มิ.ย. 21 การบวชคืออะไร 1 121 ส.
6 30 ม.ค. 31 การมีกุศลชนิดที่แท้จริง 1 415
7 02 ม.ค. 31 การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง 1 411
8 10 มิ.ย. 21 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร 1 131 ส.
9 15 เม.ย. 21 การสังคมคืออะไร 1 133 ส.
10 07 เม.ย. 33 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 448
11 14 เม.ย. 33 ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 451
12 28 เม.ย. 33 ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 452
13 09 มิ. ย. 22 ความกระหายต่อธรรม : ธัมมกามยตา 1 137 ส.
14 30 มิ.ย. 22 ความมีจุดหมายปลายทาง 1 141 ส.
15 17 มี.ค. 33 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 445
16 25 มิ.ย. 22 ความรักดี 1 142 ส.
17 12 พ.ค. 22 ความรักผู้อื่น 1 143 ส.
18 30 ก.ย. 32 ชีวิตกีฬา: ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬา 1 437
19 06 พ.ค. 21 ชีวิตคืออะไร 1 148 ส.
20 23 ก.ย. 32 ชีวิตว่าง 1 436
21 13 พ.ค. 21 ทรัพย์สมบัติคืออะไร 1 152 ส.
22 17 ก.พ. 33 ธรรม 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง-ความดีงาม 1 441
23 02 เม.ย. 31 นิพพานสำหรับทุกคน 1 425
24 24 ก.พ. 33 ปัจจัยที่ห้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 442
25 16 มิ.ย. 22 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 1 177 ส.
26 28 พ.ค. 31 ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตา 1 432
27 31 มี.ค. 33 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 447
28 14 เม.ย. 22 โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก 1 184 ส.
29 30 เม.ย. 31 วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน 1 426 ส.
30 03 มี.ค.33 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 443
31 10 ก.พ. 33 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 1 438
32 24 มี.ค. 33 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 446
33 20 พ.ค. 21 เศรษฐกิจคืออะไร 1 188 ส.
34 02 พ.ค. 26 สติและการฝึกสติ 1 191 ส.
35 17 มิ.ย. 21 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร 1 198 ส.
36 13 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน 1 416
37 05 พ.ค. 33 สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 453
38 10 มี.ค. 33 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 1 444
39 12 มี.ค. 31 การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ 2 422
12 มี.ค. 31 การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ 422
40 09 ม.ค. 31 การปิดกั้นทิศทั้งหก 2 412
09 ม.ค. 31 การปิดกั้นทิศทั้งหก 412
41 23 ม.ค. 31 การมีธรรมมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ 2 414
23 ม.ค. 31 การมีธรรมมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ 414
42 09 ก.ย. 32 ชีวิตอันประเสริฐ 2 435
09 ก.ย. 32 ชีวิตอันประเสริฐ 435
43 07 ส.ค. 32 ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว 2 1085
07 ส.ค. 32 ปีใหม่แห่งความไม่เห็นแก่ตัว 1085
44 12 ส.ค. 32 พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก 2 434
12 ส.ค. 32 พระคุณของแม่คือสันติภาพของโลก 434
45 14 พ.ค. 31 พระพุทธศาสนาทั้งกลม(ทั้งหมด ครบถ้วน) 2 428
14 พ.ค. 31 พระพุทธศาสนาทั้งกลม(ทั้งหมด ครบถ้วน) 428
46 20 ก.พ. 31 ยาระงับสรรพโรค 2 417
20 ก.พ. 31 ยาระงับสรรพโรค 417
47 29 ส.ค. 30 ศาสนาของคู่กันกับชีวิต 2 336
29 ส.ค. 30 ศาสนาของคู่กันกับชีวิต 336
48 27 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง : ศาสนา หน้าที่ นิพพาน 2 418
27 ก.พ. 31 สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง : ศาสนา หน้าที่ นิพพาน 418
49 05 มี.ค. 31 อตัมมยตา-ความไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที) 2 421
05 มี.ค. 31 อตัมมยตา-ความไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไป (อีกที) 421
50 26 มี.ค. 31 อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง 2 424
26 มี.ค. 31 อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง 424
51 19 มี.ค. 31 อตัมมยตาประยุกต์ 2 423
19 มี.ค. 31 อตัมมยตาประยุกต์ 423
52 21 พ.ค. 31 อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 2 431
21 พ.ค. 31 อัสมิมานะ ภพ ชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 431
53 12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 4 825 ส.
12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 825 ส.
12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 825 ส.
12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 825 ส.
12 มิ.ย. 14 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฎิจจสมุปบาท 825 ส.
54 04 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา 6 433
04 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๑-๒๐ 433
04 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๑-๒๐ 433
11 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๒๑-๔๐ 433
18 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๔๑-๖๐ 433
18 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๔๑-๖๐ 433
25 มิ.ย. 31 มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อที่ ๖๑-๘๐ 433
55 05 ม.ค. 34 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๑-๔ 4 454
05 ม.ค. 34 ลูกหนี้ขี้ฉ้อ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 454
12 ม.ค. 34 ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 454
19 ม.ค. 34 สิ่งที่ไม่ปฎิกูล ที่ท่านยังไม่รู้จัก 454
26 ม.ค. 34 ความสุขสูงสุดที่แท้จริงบางอย่าง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 454
56 02 ก.พ. 34 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๕-๗ 3 455
02 ก.พ. 34 เครื่องราง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 455
16 ก.พ. 77 การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก 455
02 มี.ค. 34 ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 455
57 23 มี.ค. 34 สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ครั้งที่ ๘-๑๔ 8 456
23 มี.ค. 34 เพศหญิง-เพศชาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
30 มี.ค. 34 การสิบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
06 เม.ย. 34 ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
13 เม.ย. 34 ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
20 เม.ย. 34 อนัตตาของที่นเอง ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
27 เม.ย. 34 เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จัก 456
01 มิ.ย. 34 ธรรมทำไมกัน(ธรรมที่ช่วยให้หายจากความเป็นแรด) 456
58 05 เม.ย. 23 ชุด "ศิลปแห่งการครองชีวิต" 21 5207
05 เม.ย. 23 ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิต 5207
05 เม.ย. 23 ปรมัตถศิลป์แห่งการครองชีวิต 5207
12 เม.ย. 23 ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ 5207
19 เม.ย. 23 ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา 5207
19 เม.ย. 23 ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา 5207
26 เม.ย. 23 ศิลปสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก 5207
26 เม.ย. 23 ศิลปสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลก 5207
10 พ.ค. 23 อัฎฐังคิกมรรคยอดศิลปแห่งการครองชีวิต 5207
10 พ.ค. 23 อัฎฐังคิกมรรคยอดศิลปแห่งการครองชีวิต 5207
17 พ.ค. 23 ศิลปแห่งการใช้สติในทุกกรณี 5207
07 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน 5207
07 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน 5207
14 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม 5207
21 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง 5207
21 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง 5207
28 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม 5207
28 มิ.ย. 23 ศิลปแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม 5207
01 พ.ค. 23 ภาวะสูงสุดคือภาวะไม่ยึดอะไรเป็นตัวตน 5207
01 พ.ค. 23 ภาวะสูงสุดคือภาวะไม่ยึดอะไรเป็นตัวตน 5207
15 พ.ค. 23 รู้จักตนเมื่อเห็นความไม่มีตน 5207
59 01 ม.ค. 26 ชุด "ธรรมเล่มน้อย" 23 5110
01 ม.ค. 26 ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ 5110
01 ม.ค. 26 ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ 5110
08 ม.ค. 26 จิตตภาวนา คือ ชีวิตพัฒนา 5110
08 ม.ค. 26 จิตตภาวนา คือ ชีวิตพัฒนา 5110
15 ม.ค. 26 ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 5110
15 ม.ค. 26 ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 5110
22 ม.ค. 26 ผลของจิตตภาวนาคือมรรคผลนิพพาน 5110
05 ก.พ. 26 แนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนา 5110
05 ก.พ.26 แนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนา 5110
12 ก.พ. 26 ปริทรรศน์แห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุม 5110
12 ก.พ. 26 ปริทรรศน์แห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุม 5110
19 ก.พ 26 พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบรูณ์แบบ 5110
19 ก.พ. 26 พฤกษาแห่งชีวิตชนิดสมบรูณ์แบบ 5110
05 มี.ค. 26 อะไร ๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว 5110
05 มี.ค. 26 อะไร ๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว 5110
12 มี.ค. 26 จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ 5110
12 มี.ค. 26 จิตตภาวนาในแง่ของไสยศาสตร์ 5110
12 มี.ค. 26 อะไร ๆ ก็เป็นสักว่าธาตุ 5110
12 มี.ค. 26 อะไร ๆ ก็เป็นสักว่าธาตุ 5110
19 มี.ค. 26 สังขารและวิสังขาร 5110
19 มี.ค. 26 สังขารและวิสังขาร 5110
26 มี.ค. 26 สรุปความธรรมเล่มน้อย 5110
60 06 เม.ย. 27 ชุด "ธรรมะคำเดียว" 5 5106
06 เม.ย. 27 ธรรมคำเดียว 5106
06 เม.ย. 27 จตุราริยสัจจ์ 5106
13 เม.ย. 27 มรรค 5106
20 เม.ย. 27 ธรรมชาติ 5106
27 เม.ย. 27 ว่าง 5106
61 03 ก.ค.-18 มิ.ย. 14 ชุด "อานาปานสติบรรยาย" 18 5305
03 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑, ๒, ๓ 5305
03 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 5305
10 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 5305
10 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 5305
17 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 5305
24 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 5305
24 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๔ 5305
31 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย สรุปขั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ 5305
31 มิ.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๕, ๖, ๗ 5305
11 ส.ค. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๘ 5305
21 ส.ค. 14 99อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๘, ๙, ๑๐ 5305
21 ส.ค. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๙, ๑๐ 5305
04 ก.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ 5305
04 ก.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 5305
11 ก.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๔, ๑๕ 5305
18 ก.ย. 14 อานาปานสติบรรยาย ขั้นที่ ๑๕ 5305
18 ก.ย. 14 หมายเหตุ : ครั้งสุดท้าย ขั้นที่ ๑๖ ต้นฉบับสูญหาย 5305
62 03 ม.ค.-28 มี.ค. 24 ชุด "ปัญหาแห่งมนุษยภาพ" 18 5203
03 ม.ค. 24 ปัญหาแห่งมนุษยภาพ 5203
03 ม.ค. 24 ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งเล้าประโลมใจ 5203
03 ม.ค. 24 ความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่ง 5203
03 ม.ค. 24 ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ 5203
03 ม.ค.24 ความถูกต้องแห่งไตรทวาร 5203
31 ม.ค. 24 ความรู้ที่เพียงพอตามที่สมควรจะรู้ 5203
21 ก.พ. 24 ความมีผู้นำทางวิญญาณ 5203
21 ก.พ. 24 ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต 5203
21 ก.พ. 24 ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต 5203
21 ก.พ. 24 ความมีอาหารใจหล่อเลี้ยวอย่างเพียงพอ 5203
28 ก.พ. 24 ความมีอาหารใจ 5203
07 มี.ค. 24 ความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ 5203
07 มี.ค. 24 การรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัว 5203
07 มี.ค. 24 ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ 5203
14 มี.ค. 24 ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ 5203
21 มี.ค. 24 การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง 5203
21 มี.ค. 24 ความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา 5203
28 มี.ค. 24 ความมีจิตมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา 5203
63 04 ก.ค.-26 ก.ย. 24 ชุด "สัมมัตตานุภาพ" 26 5210
04 มิ.ย. 24 อานุภาพแห่งความถูกต้อง 5210
04 มิ.ย. 24 อานุภาพแห่งความถูกต้อง 5210
11 มิย. 24 ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 5210
11 มิ.ย. 24 ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 5210
18 มิ.ย. 24 ความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคม 5210
18 มิ.ย. 24 ความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคม 5210
25 มิ.ย. 24 ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท 5210
25 มิ.ย. 24 ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท 5210
01 ส.ค. 24 ความถูกต้องของพระธรรม 5210
01 ส.ค. 24 ความถูกต้องของพระธรรม 5210
08 ส.ค. 24 ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อธรรม 5210
08 ส.ค. 24 ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อธรรม 5210
15 ส.ค. 24 ความถูกต้องแห่งการเดินตามทางของพระธรรม 5210
15 ส.ค. 24 ความถูกต้องแห่งการเดินตามทางของพระธรรม 5210
22 ส.ค. 24 ความถูกต้องของตัวทางเดิน 5210
22 ส.ค. 24 ความถูกต้องของตัวทางเดิน 5210
29 ส.ค. 24 ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา 5210
29 ส.ค. 24 ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา 5210
05 ก.ย. 24 ความถูกต้องของสามัญลักษณะ 5210
05 ก.ย. 24 ความถูกต้องของสามัญลักษณะ 5210
12 ก.ย. 24 ความถูกต้องของอริยสัจจตถา 5210
12 ก.ย. 24 ความถูกต้องของอริยสัจจตถา 5210
19 ก.ย. 24 ความถูกต้องของจุดหมายปลายทาง 5210
19 ก.ย. 24 ความถูกต้องของจุดหมายปลายทาง 5210
26 ก.ย. 24 ความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรา 5210
26 ก.ย. 24 ความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรา 5210
64 02 ม.ค.-27 มี.ค. 25 ชุด "ชีวิตโวหาร" 18 5103
02 ม.ค. 25 ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด 5103
02 ม.ค. 25 ธรรมชาติแห่งชีวิต 5103
02 ม.ค. 25 ธรรมชาติแห่งชีวิตคือกระแสการพัฒนา 5103
02 ม.ค. 25 การขาดทุนกำไรในชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 5103
23 ม.ค. 25 การขาดทุนกำไรในชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 5103
27 ก.พ. 25 ชีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด 5103
27 ก.พ. 25 อุตสาหกรรมสัมมัตตา 5103
27 ก.พ. 25 อุตสาหกรรมสัมมัตตา 5103
27 ก.พ. 25 ปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตโวหาร 5103
27 ก.พ. 25 ธรรมพัฒนาคน 5103
27 ก.พ. 25 ธรรมพัฒนาคนจากบุถุชนเป็นพระอริยเจ้า 5103
27 ก.พ. 25 การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ 5103
27 ก.พ. 25 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยการมีธรรมะ 5103
27 ก.พ. 25 ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยการมีธรรมะ 5103
13 มี.ค. 25 การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ 5103
20 มี.ค. 25 การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ 5103
20 มี.ค. 25 การพัฒนาชีวิต 5103
27 มี.ค. 25 ปริโยสานแห่งชีวิต 5103
รวม 64 ชุด 220 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org