หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๒)
รวม 14 ชุด 219 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 06 ม.ค.-31 มี.ค. 26 ชุด "ปรมัตถสภาวธรรม" 20 5202
06 ม.ค. 26 ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 5202
06 ม.ค. 26 ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 5202
13 ม.ค. 26 ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 5202
20 ม.ค. 26 ธาตุเกี่ยวข้องกันจนถึงความดับทุกข์ 5202
20 ม.ค. 26 ความเนื่องกันระหว่างกลุ่มธาตุ 5202
27 ม.ค. 26 ความเนื่องกันระหว่างกลุ่มธาตุ 5202
03 ก.พ. 26 ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแต่งสิ่งทั้งปวง 5202
10 ก.พ. 26 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 5202
10 ก.พ. 26 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 5202
10 ก.พ. 26 พระอรหันต์กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ อายตนะ ขันธ์ 5202
10 ก.พ. 26 ธาตุที่อยู่ในรูปอายตนะ 5202
24 ก.พ. 26 ธาตุที่อยู่ในรูปอายตนะ 5202
03 มี.ค. 26 ความสำคัญของการสัมผัสทางอายตนะ 5202
03 มี.ค. 26 อายตนะสัมผัสให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 5202
10 มี.ค. 26 อายตนะสัมผัสให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 5202
17 มี.ค. 26 อาการที่เกิดได้และเกิดไม่ได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์ 5202
17 มี.ค. 26 ภาวะพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าคน 5202
24 มี.ค. 26 ภาวะพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าคน 5202
31 มี.ค. 26 ประโยชน์แห่งการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม 5202
31 มี.ค. 26 ประโยชน์แห่งการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม 5202
2 7 ก.ค.-6 ต.ค. 27 ชุด "ธรรมชีวี" 17 5104
07 ก.ค. 27 สังคมธรรมชีวีเพื่อประโยชน์อะไร 5104
07 ก.ค. 27 สังคมธรรมชีวีเพื่อประโยชน์อะไร 5104
14 ก.ค. 27 ความหมายของคำว่า ธรรมะ ในธรรมชีวี 5104
14 ก.ค. 27 ความหมายของคำว่า ธรรมชีวี 5104
21 ก.ค. 27 ความหมายของคำว่า ธรรมชีวี 5104
28 ก.ค. 27 ธรรมชีวีในระดับสูงสุด 5104
28 ก.ค. 27 ธรรมชีวีในระดับสูงสุด 5104
04 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับปัญหาเรื่องกิน, กาม, เกียรติ 5104
04 ส.ค. 27 ความเป็นฆราวาส 5104
11 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับความเป็นฆราวาส 5104
18 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับชีวิตแห่งอาศรมทั้งสี่ 5104
18 ส.ค. 27 ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก 5104
08 ก.ย. 27 ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก 5104
15 ก.ย. 27 การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู 5104
15 ก.ย. 27 ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี 5104
22 ก.ย. 27 ประมวลเรื่องธรรมชีวี 5104
06 ต.ค. 27 ประมวลเรื่องธรรมชีวี 5104
3 05 ม.ค.-30 มี.ค. 28 ชุด "คู่มือพุทธศาสนา" 19 5102
05 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา(คำว่าคู่มือ การศึกษา นศ.) 5102
05 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา 5102
05 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา(ไสยศาสตร์ ภาษาคนฯ) 5102
05 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา 5102
05 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา 5102
26 ม.ค. 28 ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา 5102
02 ม.ค. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา(คำว่า สิกขา ธรรมลักษณะ ๘ ประการ) 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา(คำว่า สันทิฏฐิโก ศึกษาอย่างวิทยฯ) 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา(ปรมัตถปริยัติ) 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา(ไตรลักษณ์) 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 5102
02 ก.พ. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา(สัมมัตตะ) 5102
09 มี.ค. 28 คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา 5102
16 มี.ค. 28 คู่มือการปฏิบัติพุทธศาสนา(คำว่า ปฏิบัติ) 5102
16 มี.ค. 28 คู่มือการปฏิบัติพุทธศาสนา 5102
16 มี.ค. 28 คู่มือการวัดผลพุทธศาสนา(การบวชอยู่ที่บ้าน) 5102
30 มี.ค. 28 คู่มือการวัดผลพุทธศาสนา(การบวชอยู่ที่วัด) 5102
4 15 มิ.ย.-28 ก.ย. 28 ชุด "ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน" 15 5108
15 มิ.ย. 28 สิ่งที่เรียกว่าชีวิต 5108
29 มิ.ย.28 ธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 5108
13 มิ.ย. 28 ปัญหาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ 5108
13 ก.ค. 28 การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง 5108
13 ก.ค. 28 จิตตภาวนาทุกรูปแบบ 5108
10 ส.ค. 28 จิตตภาวนาทุกรูปแบบ 5108
17 ส.ค. 28 ตัวตนและมิใช่ตัวตน 5108
14 ส.ค. 28 สันติสุขส่วนบุคคลและสันติภาพของสังคม 5108
14 ส.ค. 28 ตรงไปยังหัวใจของธรรมะ 5108
14 ส.ค. 28 การออกมาเสียจากวัตถุนิยม 5108
07 ส.ค. 28 การออกมาเสียจากวัตถุนิยม 5108
14 ก.ย. 28 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 5108
14 ก.ย. 28 การมีธรรมในชีวิตประจำวัน 5108
14 ก.ย. 28 การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ 5108
28 ก.ย. 28 การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ 5108
5 30 ก.ค.-24 ต.ค. 31 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๑" 15 5306
30 ก.ค. 31 ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา 5306
30 ก.ค. 31 อตัมมยตา รวมเรื่องทุกเรื่องเท่าที่พุทธบริษัทควรจะรู้ 5306
30 ก.ค. 31 อตัมมยตา รวมเรื่องทุกเรื่องเท่าที่พุทธบริษัทควรจะรู้ 5306
30 ก.ค. 31 กลิ่นไอของอตัมมยตามนระดับโลกียะ 5306
30 ก.ค. 31 อตัมมยตาในแง่ของภาษา 5306
02 ก.ค. 31 การมีและใช้อตัมมยตาในระดับโลกียะ 5306
02 ก.ค. 31 อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนาทุกรูปแบบ 5306
02 ก.ค. 31 อตัมมยตากับสันติภาพ 5306
02 ก.ค. 31 อตัมมยตากับสันติภาพ 5306
02 ก.ค. 31 อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทั้งหลาย 5306
02 ก.ค. 31 สหายธรรมของอตัมมยตา 5306
02 ก.ค. 31 อตัมมยตากับปัญหาของมนุษย์แห่งยุคปรมาณู 5306
02 ก.ค. 31 ปาฎิหาริย์แห่งอตัมมยตา 5306
02 ก.ค. 31 บทช่วยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา 5306
24 ต.ค. 31 บทช่วยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา 5306
6 25 มี.ค.-13 พ.ค. 32 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๒" 10 5307
25 มี.ค. 32 อานิสงส์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา 5307
01 มี.ค. 32 อตัมมยตากับพระรัตนตรัย 5307
08 มี.ค. 32 อตัมมยตากับไตรสิกขา 5307
22 มี.ค. 32 อตัมมยตากับไตรสัทธรรม 5307
29 มี.ค. 32 อตัมมยตากับเด็กๆและยุวชน 5307
29 มี.ค. 32 อตัมมยตากับเด็กๆและยุวชน 5307
06 พ.ค. 32 อตัมมยตาทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด 5307
06 พ.ค. 32 อตัมมยตาทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด 5307
13 พ.ค. 32 อตัมมยตามีได้ในทุก ๆ สาขาอาชีพ 5307
13 พ.ค. 32 อตัมมยตามีได้ในทุก ๆ สาขาอาชีพ 5307
7 03 ส.ค. 21-28 ก.ย. 24 ชุด "ธรรมปาฏิโมกข์ (ไม้อิงสามขา)" 19 5301
03 ส.ค. 21 ไม้อิงสามขา 5301
03 ส.ค. 21 ศาสตราสามอัน 5301
03 ส.ค. 21 โจรฉกรรจ์สามก๊ก 5301
03 ส.ค. 21 ป่ารกสามดง 5301
03 ส.ค. 21 เวียนวนสามวง 5301
03 ส.ค. 21 ทุกข์ทนสามโลก 5301
03 ส.ค. 21 เขาโคกสามเนิน 5301
03 ส.ค. 21 ทางห้ามเดินสองแพร่ง 5301
03 ส.ค. 21 มดแมลงห้าตัว 5301
03 ส.ค. 21 มารที่น่ากลัวห้าตน 5301
03 ส.ค. 21 บ่วงคล้องคนหกบ่วง 5301
03 ส.ค. 21 บ่วงคล้องคนหกบ่วง 5301
03 ส.ค. 21 เหตุแห่งสิ่งทั้งปวงหกตำแหน่ง 5301
03 ส.ค. 21 แหล่งอบายมุขสี่ขุม 5301
03 ส.ค. 21 สิ่งที่ต้องควบคุมสามจุด 5301
03 ส.ค. 21 หนทางแห่งวิมุตติแปดองค์ 5301
03 ส.ค. 21 หนทางแห่งวิมุตติแปดองค์ 5301
03 ส.ค. 21 วัตถุที่พึงประสงค์สองสถาน 5301
28 ส.ค. 24 วัตถุที่พึงประสงค์สองสถาน 5301
8 24 ม.ค.-28 มี.ค. 30 ชุด "ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต" 17 5107
24 ม.ค. 30 ข้อควรทราบทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 ข้อควรทราบทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อม 5107
24 ม.ค. 30 คุณค่าของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 กระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 5107
24 ม.ค. 30 กระแสแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 5107
24 ม.ค. 30 การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 การพัฒนาสัญชาตญาณแห่งชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 เราจะได้อะไรจากการพัฒนาชีวิต 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตพื้นฐานกับชีวิตสุดยอด 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตเย็น 5107
24 ม.ค. 30 ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ 5107
21 มี.ค. 30 ชีวิตสังขตะและชีวิตอสังขตะ 5107
28 มี.ค. 30 สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต 5107
28 มี.ค. 30 สรุปสัจจะเกี่ยวกับชีวิต 5107
9 16 เม.ย.-23 เม.ย. 31 ชุด "คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม" 11 5101
16 เม.ย. 31 สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 5101
16 เม.ย. 31 การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ 5101
16 เม.ย. 31 การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ 5101
16 เม.ย. 31 ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน 5101
16 เม.ย. 31 ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน 5101
16 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
16 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
16 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
16 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
16 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
23 เม.ย. 31 อานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ 5101
10 03 มิ.ย.-6 ส.ค. 32 ชุด "การเลิกอายุ" 12 5308
03 มิ.ย. 32 การหลงรักอายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การหลงรักอายุ (ต่อ) 5308
03 มิ.ย. 32 การบ้า การหลง การเมาอายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การระแวง การพิสูจน์อายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การรู้เท่าทัน การเยาะเย้ยอายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การเลิกอายุนั้นคือการอยู่เหนืออำนาจอายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การหมดปัญหาเกี่ยวกับอายุ 5308
03 มิ.ย. 32 การเลิกอายุและการอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์จริง 5308
03 มิ.ย. 32 เลิกอายุแล้วมาอยู่กับอตัมมยตา 5308
03 มิ.ย. 32 เลิกอายุแล้วอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหา 5308
03 มิ.ย. 32 เลิกอายุแล้วอยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝัน 5308
06 มิ.ย. 32 สรุปเรื่องการเลิกอายุ 5308
11 05 มี.ค.-28 มิ.ย. 29 ชุด "พุทธวิธีชนะความทุกข์" 11 5205
05 มี.ค. 29 ทำไมจึงเป็นทุกข์ 5205
05 มี.ค. 29 การดับทุกข์ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิต 5205
05 มี.ค.29 การดับทุกข์ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตผิด 5205
05 มี.ค.29 การดับทุกข์ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตผิด 5205
05 มี.ค. 29 การดับทุกข์อันเกิดจากการรบกวนของนิวรณ์, กิเลส 5205
05 มี.ค. 29 นิวรณ์ กิเลส ธรรมชาติภายนอกทีไร้เจตนา 5205
05 มี.ค. 29 การดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอกที่ไร้เจตนา 5205
05 มี.ค. 29 กิเลสกับความสิ้นกิเลส 5205
05 มี.ค. 29 การมีธรรมะในชีวิตประจำวัน 5205
05 มี.ค. 29 พุ่งตรงไปยังพระพุทธเจ้ากันเถิด 5205
28 มิ.ย. 29 พุ่งตรงไปยังพระพุทธเจ้ากันเถิด 5205
12 30 พ.ค.-4 ก.ค. 30 ชุด "ภาษาคน - ภาษาธรรม" 15 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๑ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๑-๒ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๒ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๒-๓ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๓-๔ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๔-๕ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๕ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำสามัญทั่ว ๆ ไป ตอนที่ ๕ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๑ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๑-๒ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๒ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๓ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๓-๔ 5206
30 พ.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๔ 5206
04 ก.ค. 30 ภาษาคน - ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๔ 5206
13 07 เม.ย.-30 มิ.ย. 22 ชุด "สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม" 17 5302
07 เม.ย. 22 โลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรม 5302
07 เม.ย. 22 โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก 5302
07 เม.ย. 22 การทำภาวนา 5302
07 เม.ย. 22 การทำภาวนา 5302
07 เม.ย. 22 ชีวิตโดยพื้นฐาน 5302
07 เม.ย. 22 ชีวิตโดยพื้นฐาน 5302
07 เม.ย. 22 ความรักผู้อื่น 5302
07 เม.ย. 22 ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง 5302
07 เม.ย. 22 ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง 5302
07 เม.ย. 22 พระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้า 5302
07 เม.ย. 22 พระธรรมนั่นแหละคือพระเจ้า 5302
07 เม.ย. 22 หลักพื้นฐานทางศาสนาสำหรับเยาวชน 5302
07 เม.ย. 22 หลักพื้นฐานทางศาสนาสำหรับเยาวชน 5302
07 เม.ย. 22 ความกระหายต่อธรรม 5302
07 เม.ย. 22 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 5302
07 เม.ย. 22 ความรักดี 5302
30 มิ.ย. 22 ความมีจุดหมายปลายทาง 5302
14 05 ก.ค.-27 ก.ย. 29 ชุด "สันติภาพของโลก" 21 5209
05 ก.ค. 29 ทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ 5209
05 ก.ค. 29 สิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ 5209
05 ก.ค. 29 สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ 5209
05 ก.ค. 29 สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาทิฏฐิ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาอาชีวะ, สัมมาวายามะ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาวายามะ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาสติ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาสมาธิ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาญาณะ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาวิมุตติ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาวิหาโร - การเป็นอยู่ชอบ) 5209
05 ก.ค. 29 เหตุให้เกิดสันติภาพ (สัมมาวิหาโร - การเป็นอยู่ชอบ) 5209
05 ก.ค. 29 จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ 5209
27 ก.ค. 29 จนกว่าโลกจะมีสันติภาพ (ต่อ) 5209
รวม 14 ชุด 219 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org