หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๓)
รวม 10 ชุด 213 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 03 ก.ค.-25 ก.ย. 25 ชุด "หลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่" 21 5303
03 ก.ค. 25 อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา 5303
03 ก.ค. 25 อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา 5303
03 ก.ค. 25 จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ 5303
03 ก.ค. 25 จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ 5303
03 ก.ค. 25 จิตว่างหรือสุญญตาวิหารจำเป็นสำหรับมนุษย์ 5303
03 ก.ค. 25 สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา 5303
03 ก.ค. 25 สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา 5303
03 ก.ค. 25 การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต 5303
03 ก.ค. 25 การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าการเกิด 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าการเกิด 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า 5303
03 ก.ค. 25 นิพพานในทุกแง่มุม 5303
03 ก.ค. 25 นิพพานในทุกแง่มุม 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏฏ์ 5303
03 ก.ค.0 25 สิ่งที่เรียกว่าโลกและธรรม 5303
03 ก.ค. 25 สิ่งที่เรียกว่าโลกและธรรม 5303
03 ก.ค. 25 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 5303
25 ก.ย. 25 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 5303
2 01 เม.ย.-24 มิ.ย. 21 ชุด "อะไรคืออะไร" 16 5304
01 เม.ย. 21 การศึกษาคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การศึกษาคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การงานคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การงานคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การสังคมคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ศาสนาคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ศาสนาคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การทำบุญสุนทรทานคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ชีวิตคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ทรัพย์สมบัติคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 เศรษฐกิจคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ตัวตนคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 ตัวตนคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร 5304
01 เม.ย. 21 สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร 5304
24 มิ.ย. 21 การบวชคืออะไร 5304
3 07 ม.ค.-31 มี.ค. 27 ชุด "สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู" 21 5208
07 ม.ค. 27 ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา 5208
07 ม.ค27 ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา 5208
14 ม.ค. 27 ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 5208
14 ม.ค. 27 ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 5208
21 ม.ค. 27 สมถวิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป 5208
21 ม.ค. 27 สมถวิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป 5208
28 ม.ค.27 การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน 5208
28 ม.ค. 27 การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน, ยืน 5208
28 ม.ค. 27 การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่น ๆ 5208
25 ก.พ. 27 สรุปโครงร่างของการปฏิบัติและผลนั้น 5208
25 ก.พ. 27 สรุปโครงร่างของการปฏิบัติและผลนั้น 5208
03 มี.ค. 27 การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง 5208
03 มี.ค. 27 การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง 5208
10 มี.ค. 27 การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา 5208
10 มี.ค. 27 การปฏิบัติเพื่อเห็นตถตา 5208
17 มี.ค. 27 การเห็นความเป็นสักว่าธาตุ 5208
17 มี.ค. 27 การเห็นความเป็นสักว่าธาตุ 5208
24 มี.ค. 27 การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา 5208
24 มี.ค. 27 การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา 5208
31 มี.ค. 27 ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู 5208
31 มี.ค. 27 ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู 5208
4 03 เม.ย.-26 มิ.ย. 26 ชุด "ปกิณณกธรรมบรรยาย" 15 5201
03 เม.ย. 26 หลุดพันเสียจากความหลุดพ้น 5201
03 เม.ย. 26 ความสุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข 5201
03 เม.ย.26 บุญแท้เมื่อหมดความรู้สึกอยากมีบุญ 5201
03 เม.ย. 26 ธรรมะสูงสุดเมื่อไม่ยึดถือธรรมะ 5201
03 เม.ย. 26 ภาวะสูงสุดคือภาวะไม่ยึดมั่นในตัวตน 5201
03 เม.ย. 26 รู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตน 5201
03 เม.ย. 26 รู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตน 5201
03 เม.ย. 26 ช่องที่ไม่มีรู ประตูที่ไม่มีช่อง 5201
03 เม.ย. 26 กู ซึ่งไม่มีตัวตน 5201
03 เม.ย. 26 การหลุดพันที่แท้จริงไม่มีตัวผู้หลุดพ้น 5201
03 เม.ย. 26 การหลุดพันที่แท้จริงไม่มีตัวผู้หลุดพ้น 5201
03 เม.ย. 26 ทุกอย่างเป็นเพียงความรู้สึกของจิต 5201
03 เม.ย.26 ถ้าจิตไม่เกิดตัวกูก็ไม่มีปัญหา 5201
03 เม.ย.26 ความรู้และความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับของเรา 5201
26 เม.ย.26 ความรู้และความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับของเรา 5201
5 07 เม.ย.-30 มิ.ย. 27 ชุด "พุทธธรรมประยุกต์" 22 5204
07 เม.ย. 27 นิวรณ์สิ่งที่ต้องรู้จักก่อนสิ่งใดในชีวิตประจำวัน 5204
07 เม.ย. 27 กิเลสและอนุสัยที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สอง 5204
07 เม.ย. 27 กิเลสและอนุสัยที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สอง 5204
07 เม.ย. 27 กรรมและการเกิดกรรมสิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สาม 5204
07 เม.ย. 27 กรรมและการเกิดกรรมสิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สาม 5204
07 เม.ย. 27 ทุกข์สิ่งที่ต้องรู้จักเป็นสิ่งที่สี่ 5204
07 เม.ย. 27 การดับทุกข์และวิธีประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 การดับทุกข์และวิธีประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของนิพพาน 5204
07 เม.ย. 27 นิพพาน จุดหมายปลายทางของธรรมประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 นิพพาน จุดหมายปลายทางของธรรมประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 พระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรม 5204
07 เม.ย. 27 พระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรม 5204
07 เม.ย. 27 พระเสขะและปุถุชนคือผู้ที่ต้องมีพุทธธรรมประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 พระเสขะและปุถุชนคือผู้ที่ต้องมีพุทธธรรมประยุกต์ 5204
07 เม.ย. 27 ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ 5204
07 เม.ย. 27 ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ 5204
07 เม.ย. 27 ประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์ 5204
07 เม.ย. 27 พุทธธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 5204
07 เม.ย. -27 พุทธธรรมประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไป 5204
07 เม.ย. 27 ธรรมประยุกต์ในระดับชาติและระดับโลก 5204
30 เม.ย. 27 ธรรมประยุกต์ในระดับชาติและระดับโลก 5204
6 04 ม.ค. 29 ชุด "ธรรมะกับสัญชาติญาณ" 21 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ 5105
04 ม.ค. 29 โครงสร้างของสัญชาตญาณ 5105
04 ม.ค. 29 โครงสร้างของสัญชาตญาณ 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับกิเลส 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับกิเลส 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับกิเลส 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับโพธิ 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับโพธิ 5105
04 ม.ค. 29 สัญชาตญาณกับโพธิ 5105
04 ม.ค. 29 การพัฒนาสัญชาตญาณ 5105
04 ม.ค. 29 การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ 5105
04 ม.ค. 29 การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ 5105
04 ม.ค. 29 การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม (โพธิปักขิยธรรม) 5105
04 ม.ค. 29 การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ 5105
04 ม.ค. 29 การดำรงชีวิตที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว 5105
04 ม.ค. 29 การดำรงชีวิตที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว 5105
04 ม.ค. 29 การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณ 5105
04 ม.ค. 29 การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณ 5105
09 มี.ค. 29 ภาวจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง 5105
7 07 มิ.ย.-09 ส.ค. 17 ชุด "ปทานุกรมธรรม" 28 -
07 มิ.ย. 17 คำว่า ๓ ก. กิน กาม เกียรติ ฯลฯ กตเวที
07 มิ.ย. 17 กตัตตากรรม ฯลฯ กรง
07 มิ.ย. 17 กถา ฯลฯ กรรตุ
07 มิ.ย. 17 กรรตุ ฯลฯ กรรตุ
07 มิ.ย. 17 กรรมชวาต ฯลฯ กมฺมปฏิสรโณ
07 มิ.ย. 17 กมฺมปจฺจย ฯลฯ กมฺมวาที
07 มิ.ย. 17 กมฺมวาที ฯลฯ กมฺมวิปาก
07 มิ.ย. 17 กมฺมวิปาก ฯลฯ กมฺมโกมฺหิ
07 มิ.ย. 17 กมฺมโกมฺหิ ฯลฯ กระต้อยติวิด
07 มิ.ย. 17 กระต้อยติวิด ฯลฯ กลิ่น
07 มิ.ย. 17 กลิ่นเหม็นคาว ฯลฯ กองศีล
07 มิ.ย. 17 กองศีล ฯลฯ กัปป์
07 มิ.ย. 17 กัปปัฏฐ ฯลฯ กามุปาทาน
07 มิ.ย. 17 กามุปาทาน ฯลฯ การจำนงหวัง
07 มิ.ย. 17 การเจริญพรหมวิหาร ฯลฯ การแผ่เมตตาชั้นเลิศ
07 มิ.ย. 17 การละนิวรณ์ได้สนิท, การละราคะ โทสะ โมหะ
07 มิ.ย. 17 การอยู่ที่ไม่มีการเสื่อม ฯลฯ กาลเวลา
07 มิ.ย. 17 การยืดยาวในฝ่ายอนาคต ฯลฯ กิจของจิต
07 มิ.ย. 17 กิจของจิตนัยที่สอง ฯลฯ กิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไป
07 มิ.ย. 17 กิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไป ฯลฯ กิจวัตร
07 มิ.ย. 17 กิจวัตร ฯลฯ กินตาย
07 มิ.ย. 17 กินตาย ฯลฯ กิริยา
07 มิ.ย. 17 กิริยา ฯลฯ กิเลสกุญชะ
07 มิ.ย. 17 กิเลสวัตถุ ฯลฯ กีฬา
07 มิ.ย. 17 กีฬา ฯลฯ กุศลกรรมบถ
07 มิ.ย. 17 กุศลกรรมบถ ฯลฯ เกียรติคุณ
07 มิ.ย. 17 เกียรติคุณ ฯลฯ แก้วสารพัดนึก
09 มิ.ย. 17 แก้วสารพัดนึก ฯลฯ ไกวัลย์, ไก่
8 06 ม.ค.-29 ก.ย. 33 ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" 31 5309
06 ม.ค. 33 พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 พระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 ธรรมโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน 5309
06 ม.ค. 33 ธรรมะ ๒ ความหมายที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 ปัจจัยที่ ๕ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 อัตตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 ศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 โรงเรียนที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 การให้ทานที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
06 ม.ค. 33 ขันติที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
28 เม.ย. 33 ครูของพระพุทธเจ้าที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
05 พ.ค. 33 สุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
19 พ.ค. 33 อนุบุพพิกถาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
26 พ.ค. 33 การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
02 พ.ค. 33 สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
23 พ.ค. 33 พลังแห่งวิวัฒนาการที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
14 ก.ค. 33 เดิมพันที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
21 ก.ค. 33 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
28 ก.ค. 33 กิเลสที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
04 ส.ค. 33 ความเย็นที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
11 ส.ค. 33 แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
18 ส.ค. 33 พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
25 ส.ค. 33 พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
01 ก.ย. 33 ผู้บอกขุมทรัพย์ที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
15 ก.ย. 33 ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไปที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
02 ก.ย. 33 การรับใช้พระศาสนาที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
29 ก.ย. 33 ตัวกูซึ่งมิใช่ตัวกูของท่านเองที่ท่านยังไม่รู้จัก 5309
9 07 ก.ค.-29 ก.ย. 22 ชุด "ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์" 18 5109
07 ก.ค. 22 หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์ 5109
07 ก.ค. 22 ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลับ 5109
07 ก.ค. 22 ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลับ 5109
07 ก.ค. 22 สิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นเพียงสิ่งลึกซึ้ง 5109
07 ก.ค. 22 สิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นเพียงสิ่งลึกซึ้ง 5109
07 ก.ค. 22 ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 5109
07 ก.ค. 22 ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 5109
07 ก.ค. 22 ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 5109
07 ก.ค. 22 เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 5109
07 ก.ค. 22 เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 5109
07 ก.ค. 22 เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 5109
07 ก.ค. 22 เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 5109
07 ก.ค. 22 หลักที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ห้า 5109
07 ก.ค. 22 การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 5109
07 ก.ค. 22 การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 5109
29 ก.ย. 22 ขันธ์ห้าในฐานะที่เป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิต 5109
10 05 เม.ย.-28 มิ.ย. 23 ชุด "ปรมัตถ์ศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนะชาวพุทธ" 20
05 เม.ย. 23 ปรมัตถ์ศิลป์แห่งการครองชีวิตตามทัศนะชาวพุทธ
05 เม.ย. 23 ปรมัตถ์ศิลป์ฯ (ต่อ), ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
05 เม.ย. 23 ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลก
05 เม.ย. 23 อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
05 เม.ย. 23 อัฏฐังคิกมรรคยอดศิลปฯ , ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการดูด้วยฯ , ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานฯ , การอยู่เหนือกรรม
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรม
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
05 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม
28 เม.ย. 23 ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม
รวม 10 ชุด 213 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org