หมวดที่ ๙ ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ-โทรทัศน์
รวม 32 ชุด 32 ม้วนเทป

ลำดับที่ วันที่แสดง ชื่อชุด / ชื่อเรื่อง จำนวน รหัสแลก รายละเอียดผู้ฟัง
1 14 ธ.ค. 26 การประพฤติธรรมเป็นความสนุกนำมาซึ่งสุขภาพ 1 - ปท
2 19 ก.ค. 26 ชัยชนะของมนุษย ์ 1 - ปท
3 26 ม.ค. 26 ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้, ชีวิตที่มีความสดชื่นเยือกเย็น 1 - ปท
4 29 ก.ย. 25 ธรรมะสามารถแก้ปัญหาของโลกได้หมด 1 - ปท
5 16 มี.ค. 26 พุทธบริษัทต้องทำงานสนุก เป็นสุขเมื่อกำลังทำงาน 1 - ปท
6 02 ก.ย. 33 สนทนาปัญหาบ้านเมือง 1 - ปท
7 23 ก.พ. 26 หนทางมีแต่ไม่เดิน เห็นความเพลิดเพลินเป็นความสุข 1 - ปท
8 08 ม.ค. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทโดยทศพิธราชธรรม, ทาน 1 -
9 15 มี.ค. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทด้วยศีล, บริจาค 1 -
10 21 มิ.ย. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทด้วยอาชวะ, มัททวะ 1 -
11 16 ส.ค. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทด้วยตบะ, อโกธะ 1 -
12 18 ต.ค. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทด้วยอวิหิงสา, ขันติ 1 -
13 20 ม.ค. 30 การตามรอยพระยุคคลบาทด้วยอวิโรธนะ, สรุป 1 -
14 ศีลธรรมกลับมา (ปาฐกถาทางวิทยุ) 1 -
15 18 มิ.ย. 21 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 1-2 1 -
16 20 ส.ค. 21 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 3-4 1 -
17 19 พ.ย. 21 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 5-6 1 -
18 21 ม.ค. 22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 7-8 1 -
19 18 มี.ค. 22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 9-10 1 -
20 22 เม.ย. 22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 11-12 1 -
21 15-Jul-22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 13-14 1 -
22 16 ก.ย. 22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 15-16 1 -
23 18พ.ย. 22 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 17-18 1 -
24 20 ม.ค. 23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 19-20 1 -
25 16 มี.ค. 23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 21-22 1 -
26 18 พ.ค. -23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 23-24 1 -
27 20 ก.ค. 23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 25-26 1 -
28 21 ก.ย. 23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 27-28 1 -
29 16 พ.ย. 23 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 29-30 1 -
30 18 ม.ค. 24 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 31-32 1 -
31 15 มี.ค. 24 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 33-34 1 -
32 17 พ.ค. 24 ศีลธรรมกลับมา ครั้งที่ 35-36 1 -
รวม 32 ชุด 32 ม้วนเทป

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org