รายชื่อเทปธรรมะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยาย


ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านได้นำหลักธรรมะมาบรรยายแก่บรรพชิต และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก บางส่วนได้รับการจัดขึ้นเผยแผ่ในรูปเทปธรรมะ ซึ่งจัดทำโดยแผนกโสตฯ โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ท่านสามารถนำเทปธรรมะที่สวนโมกข์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่ไปฟังได้โดยวิธีแลกเปลี่ยนเท่านั้น ไม่มีการซื้อขาย โดยท่านต้องหาเทปเปล่าที่มีความยาวครบ ๖๐ นาทีเต็ม ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน มาขอแลกได้ โดยแจ้งรหัสแลก หรือชื่อเรื่องที่ต้องการได้ตามจำนวนที่ท่านต้องการ เทปเปล่านี้ท่านจะนำมาจากที่ใดก็ได้ เพราะแผนกเผยแผ่ธรรมะนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับผู้ค้าขายเทปเปล่ารายใดโดยตรง และไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
เทปเหล่านี้มีลิขสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์เฉพาะการผลิตเพื่อการจัดจำหน่ายซึ่งสวนโมกขพลารามผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของท่าน ส่วนเทปที่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษลิขสิทธิ์การแปลเป็นของ Evolution/Liberation

สำหรับอักษรย่อที่ใช้ในหมวดนี้ท่านสามารถอ่านได้ที่นี่


รายชื่อเทปธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส

หมวดที่ ๑ บรรยายแก่คณะบุคคล ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
หมวดที่ ๒ บรรยายแก่คณะบุคคล ๒ ชั่วโมง
หมวดที่ ๓ บรรยายแก่คณะบุคคล ต่อเนื่อง
หมวดที่ ๔ อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา
หมวดที่ ๕ เทศนาวันสำคัญ, สวดมนต์แปล
หมวดที่ ๖ เทศนาพรรษากาล
หมวดที่ ๗ อบรมพระภิกษุ (๑)
หมวดที่ ๗ อบรมพระภิกษุ (๒)
หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๑)
หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๒)
หมวดที่ ๘ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ (๓)
หมวดที่ ๙ ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ-โทรทัศน์

Copyright © 1995-2009 www.manchusree.org All rights reserved. www.manchusree.org